Feyzioğlu, koronavirüs salgınından etkilenen avukatlar için Adalet Bakanlığı’ndan isteklerde bulundu

11007

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, koronavirüs salgınından etkilenenler arasında avukatların üst sıralarda olduğunu belirterek, SGK prim ve kredi borçlarının ertelenmesi, teminatsız kredi verilmesi, beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi ve ayrıca bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi gibi isteklerle Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Feyzioğlu’nun Adalet Bakanlığı’na yazdığı yazı şöyle:

 

ADALET BAKANLIĞINA

Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir. Malumları olduğu üzere etkilenenlerin içinde belki de en üst sıralarda avukatlar da vardır. Bu sebeple;

1. Krizden en çok etkilenen hizmetler sektörü kapsamına avukatların da dahil edilmesi, avukatların kişi ve işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri ve kredi borçlarının (en azından diğer sektörlerle birlikte) ertelenmesi;

2. Sadece özel hukuk kaynaklı alacaklar için değil, kamu alacakları için de (vergi resim, harç vb.) takiplerin durdurulması; vergi dairelerinin tahsilata yönelik işlemlerinin de (haciz, paraya çevirme vb.) 30 Nisan 2020’ye kadar ertelenmesi;

3. üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin (Kısa çalışma ödeneğinin), avukatların da [uzaktan çalışma modellerine geçmiş olsa da, personel istihdamına devam etme koşuluyla] faaliyetlerine ara verdiğinin kabulüyle, bünyesinde avukat istihdam eden avukatlar için de (bürokrasiden arındırılmış biçimde) sağlanması;

4. Avukatların da bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin [diğer sektörlere paralel biçimde] asgari 3 ay ötelenmesi;

5. Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) avukatlara (en azından bir önceki yıl gelir vergisi matrahına tekabül eden tutarda) teminat aranmaksızın (kriz sonuna kadar olan dönemi ödemesiz) kredi verilmesinin sağlanması;

6. Serbest avukatlık faaliyet süresi 3 yılı geçmeyen avukatlara, bir yıllık faaliyetlerini (büro kirası, personel gideri vb) sürdürebilmeleri için, ödemeleri krizden sonra başlamak üzere, teminatsız kredi verilmesi

7. Beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi

8. İcra iş ve işlemlerinin durdurulması sebebiyle kötü niyetli kişilerin mal kaçırmalarını önlemek için tapu dairelerinde ve noterlik dairelerinde de alım-satım vs. işlemlerin durdurulması

hususlarının ilgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takibi konusunda tavassutlarınızı talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

öte yandan;

1. Bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi,

2. CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından verilen görevlendirme belgesinin bu aşamada yeterli kabul edilmesi,

3. İcra dairelerinde bekleyen reddiyat işlemlerinin yapılması, teminat yatırılan icra dosyalarında mehil vesikalarının verilmesi, borç ödendiği takdirde haciz kaldırma vb. işlemlerin de yerine getirilmesi için İcra dairelerine yönelik bir genelge çıkarılması.

hususlarını takdirlerinize sunuyoruz.

Ayrıca sürelerle ilgili  TBMM’de hazırlanmakta olan kanun teklifi ile ilgili olarak; Sadece usul kanunlarındaki sürelerin durmasına ilişkin hüküm eksik kalacaktır. Tüm kanunlardaki hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürelerinin durması sağlanmalıdır. Meslek örgütlerinin ve mensuplarının disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında tabi oldukları süreler de bu kapsamda durmalıdır.

Değerlendirmelerinizi ve gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.