Geleceğin Çevre Avukatları Çevrimiçi Eğitim Serisi Kasım 2021 Programı

6719

çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile kent hukuku ve imar uygulamaları gibi üstün kamu yararını ilgilendiren konularda faaliyette bulunmanın hukukun üstünlüğünü savunma ve koruma işlevininin doğrudan aracı olduğunu, sağlıklı ve doğal bir çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu gerçeğini kabul ederek; ülke doğal yaşamının unsurlarını oluşturan toprak, hava, su kaynakları, orman ve denizlerin korunması, iklim değişikliği, temiz enerji, doğal tarım ve dengeli bir kent yaşamı uygulamaları konusunda ulusal düzeyde etkin, uygulanabilir, sürdürülebilir ve ekolojik yaşamı destekleyen bir hukukun ve bilimsel bilgi birikiminin oluşturulması amacıyla 2018 yılında kendisini yenileyen TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, öncelik verdiği 'eğitim' faaliyetlerine devam ediyor.

Mayıs 2019 ’da “Geleceğin çevre Avukatları” başlığıyla yapılan çağrıya olumlu cevap veren  genç meslektaşlarımızın katılımıyla 12 Ekim 2019 cumartesi günü Ankara ’da gerçekleştirdiğimiz tam günlük eğitim programını, yine ilkini 22 Şubat 2020 ’de Tekirdağ’da yaptığımız, devamında TÜRKİYE ’nin farklı yerlerinde yapmayı planladığımız ‘TÜRKİYE çalıştayları ’ ile destekleyerek sürdürme niyetimiz, Mart 2020 ’den bu yana dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını ile sekteye uğrasa da Haziran 2021den bu yana yaptığımız çevrimiçi eğitimlere devam ediyoruz.

çevrimiçi eğitimin gerçekleştirileceği programın sınırlılığı nedeniyle, her bir eğitim için kabul edilebilecek katılımcı sayısı 500 olarak belirlenmiştir. Katılmak isteyen meslektaşlarımız, linkten kayıt yaptıracak olup, belirlenen sayının dolması halinde otomatik olarak kayıtlar kapanacaktır. Kayıt yaptıran meslektaşlarımız, katılacakları eğitimin başlamasından önce kendilerine iletilecek linke erişerek, bildirilecek şifre ile eğitime katılacaklardır.

çevrimiçi Eğitim Serisi kapsamında, Kasım ayında 4 (dört) eğitim düzenlenecek olup, üç eğitime birden katılan meslektaşlarımıza, istemleri halinde 'Katılım Belgesi' verilecektir.

Eğitim serisi ile ilgili bilgi almak ve takip eden süreçler için TBB çevre ve Kent Hukuku Komisyonu sekreteri Candan çavdar ile iletişime geçebileceğinizi belirtmek isteriz.

Anlamlı, sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için, elbirliğiyle mücadele edip başarmak için, hepinizi bekliyoruz.


Geleceğin çevre Avukatları çevrimiçi Eğitim Serisi Kasım Ayı Programı

5 Kasım 2021, Cuma / 14:00-15:00
Prof.Dr. Süheyla Suzan Gökalp Alıca, Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi Hukuk Fakültesi

“çevre Kirliliğinden Kaynaklı Sorumluluk Esasları-Ergene Nehri örneğinde Tam Yargı Davaları” başlığı altında; çevre hukukunun temel ilkelerinden olan “kirleten öder” ilkesi doğrultusunda, çevre kirliliğine sebep olan kişi, kurum ve idarelerin hukuki sorumlulukları, tam yargı davası özelinde ele alınacaktır. Ergene Nehri’nin yıllardan bu yana çözülemeyen kirlilik sorunu nedeniyle mağdur olan kişilerin daha önceden Bakanlık aleyhine açtıkları davalar ve sonucunda verilen kararlar örnek alınarak bundan sonra açılabilecek davalar değerlendirilecektir.

12 Kasım 2021, Cuma / 14:00-15:00
Doç.Dr. Başak Başoğlu, Piri Reis üniversitesi Hukuk Fakültesi
“Avrupa Konseyi’nin Eylül 2021 Tarihli Tavsiye Kararı çerçevesinde İklim Değişikliğinden Kaynaklı Hukuki Sorumluluk Davaları” başlığı ile; Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu üyesi Ziya Altunyaldız tarafından hazırlanan “İklim Değişikliğinin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Bağlamında Ele Alınması” başlıklı raporun 29 Eylül 2021 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclis’inde kabul edilerek tavsiye kararına dönüşmesi çerçevesinde, Lugano Sözleşmesi olarak bilinen 1998 tarihli Tehlikeli Faaliyetlerden Dolayı çevreye Verilen Zararlar İçin Hukuki Sorumluluklar Sözleşmesi'nin güncel dava tasarımlarına katkıları üzerinde değerlendirmelerde bulunacaktır.

19 Kasım 2021, Cuma/14:00-15:00
Doç. Dr. Yasemin Kaya, Bursa Uludağ üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

“Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek” başlığı altında; Paris Anlaşması’nın taraf ülkelere getirdiği sorumluluklar ve haklar İklim Adaleti kavramı çerçevesinde ele alınacaktır. Ayrıca TÜRKİYE’nin Paris Anlaşması’nı onaylamasının sonuçları, COP 26 İklim Zirvesi çıktıları bağlamında yorumlanacaktır.

26 Kasım 2021, Cuma / 14:00-15:00
Prof.Dr. Abdurrahman Saygılı, Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesi

“çevre Hukukunun Genel İlkeleri” başlığı ile yapacağı sunumda; çevre hukukunun üzerine inşa edildiği üç temel kolon olan “önleme, ihtiyat ve kirleten öder” ilkelerini kendi tarihsel ve sosyolojik perspektif ve değerler sistemleri üzerinden tanımlayıp açıklayacak, günümüz gelişmeleri açısından bu temel ilkelerin içeriklerinin yeniden belirlenmesinin mümkün ve gerekli olup olmadığı konusunda düşüncelerini paylaşacaktır.