Güncel

7848

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 14.05.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartları"nın bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığımız davada, yürütmenin durdurulması talebimizin reddedilen kısmına ilişkin yaptığımız itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından anılan tebliğin, "B.2. Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi" başlıklı maddesinin 2.4 bendinin 2. cümlesinde yer alan "Sigortalı, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır." ibaresinin ve ayrıca "EK:1"de yer alan "Değer Kaybı Hesaplaması" bölümünün "2. Teminat Dışı Kalan Haller" başlıklı kısmının 2, 3, 4 ve 6. bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.

Danıştay 15. Dairesi'nin yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.