HSYK’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI

13291

HSYK’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA YARARLANILABİLECEK 
 AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI
 1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısında değişiklikler öngören “HSYK Kanun Teklifi” hususunda Sayın Cumhurbaşkanlığınca, değişiklik çalışmalarında Venedik kriterleri ve demokratik standartların referans kaynağı olarak gösterildiği yazılı ve görsel medyada yer almıştır.

 2. Avrupa Konseyi’nin anayasa hukuku konusunda danışma organı konumundaki Venedik Komisyonu’nun Başkanı Sayın Gianni BUQUICCHIO tarafından 14-01-2014 tarihinde yapılan açıklamada; tasarının uluslararası standartlar ve Türkiye Anayasasına uygunluğu konusunda ciddi endişeler bulunduğunu belirterek tasarının yasalaşmasında aceleci davranılmaması hususu vurgulanmıştır. Sayın Başkan komisyondan tasarının incelenmesi yönünde bir talepte bulunulursa taslağa ilişkin bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etmiştir.(http://www.venice.coe.int/webforms/events/?id=1811)

 3. Bu bağlamda, Venedik Komisyonu’nun da çalışmalarında temel referans olarak kullandığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararlarının incelenmesinde, yeniden okunmasında fayda olacağı düşünülmektedir.

 4. Bu bilgiler ışığında; ülkemizin de yüksek akit taraf olarak üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen Cezai Adalet Sisteminde Savcılığın Rolüne İlişkin tavsiye kararı (Rec 2000-19) ve bu kararın gerekçesinde yer alan diğer on tavsiye kararının söz konusu çalışmalarda incelenmesi gerektiği açıktır.

 5. Söz konusu tavsiye kararları aşağıda yer almaktadır.

 1. a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Cezai Adalet Sisteminde Savcılığın Rolüne ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı Rec(2000)19 (Türkçe)

  b- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Cezai Adalet Sisteminde Savcılığın Rolüne ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı Rec(2000)19 Gerekçe Metni (İngilizce)

 2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Yargılama Bekleyenlerin Hapsedilmelerine ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (80) 11 (İngilizce)*

 3. a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tutuklu Yargılamanın Kullanımı, İçinde Vuku Bulunduğu Koşullar ve İstismarına Karşı Koruyucu Düzenlemelere ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı Rec (2006) 13 (İngilizce)

  b- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tutuklu Yargılamanın Kullanımı, İçinde Vuku Bulunduğu Koşullar ve İstismarına Karşı Koruyucu Düzenlemelere ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı

 4. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kamuoyunun Suç Politikasına Katılımına ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (83) 7 (İngilizce)

 5. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza Hukukunda ve yargılamasında mağdurun durumuna ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (85) 11 (İngilizce)

 6. a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza Adaletinin Sadeleştirilmesine ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (87) 18 (İngilizce)

  b- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza Adaletinin Sadeleştirilmesine ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (87) 18 (Türkçe)

 7. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Mağdurlara Yardım ve Mağdurluğun Önlenmesine ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (87) 21 (İngilizce)
 8. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Cezalandırmada Tutarlılığa ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (92) 17 (İngilizce)

 9. a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolüne ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (94) 12 (İngilizce)

  b- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Hakimlerin Bağımsızlığı, Etkinliği ve Rolüne ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (94) 12 (Türkçe)

 10. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza Adaletinin Yönetilmesine ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (95) 12 (İngilizce)

 11. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Tanıkların Yıldırılması ve Savunma Hakkına ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (97) 13 (İngilizce)

 12. a- Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza İşlerinde Arabuluculuğa ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (99) 19 (İngilizce)

  b-Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Ceza İşlerinde Arabuluculuğa ilişkin Üye Devletlere Sunduğu Tavsiye Kararı R (99) 19 (Türkçe)

* R (80) 11 (İngilizce) sayılı karar Rec (2006) 13 ile değiştirilmiştir