Hukuk Devleti İlkesinin Ön Koşulu Hukuki Süreçlerin Adil İşletilmesidir

4321

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın yaptığı açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ceza Muhakemeleri Kanunu 145. madde uyarınca çağrıldığında ifade vermeye hazır olduğunu bildirmesine rağmen hakkında gözaltı tedbirinin uygulanması, Anayasa m.19 ve CMK m.90, 91. madde düzenlemeleri karşısında açıkça hukuka aykırıdır. Yapılan uygulama aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali niteliğindedir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin yöneticilerinin yaptıkları bazı açıklamalar gerekçe gösterilerek görevden alınmaları istemiyle mahkemeye başvurulması ise yerleşik demokrasi teamüllerimiz bakımından kaygı vericidir.

Adil yargılanma hakkını ve hukuk güvenliği ilkesini yok sayan keyfi ve orantısız uygulamaların her zaman karşısında olduğumuzu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizerek, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği