Hukuk Müşavirliği

129711
A

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bakanlıklar Tarafından Açılan Davalar Listesi

Tarife ve Yönetmeliklere Karşı Açılan Davalar Listesi

Bankacılık Kanunu İle İlgili Çalışma

Tebligat Kanunu İle İlgili Çalışma

Avukatlık Kanunu İle İlgili Çalışma

Bankacılık Kanunu İle İlgili Çalışma


AVUKAT YANINDA AYLIKLI ÇALIŞAN AVUKATIN ÜCRETİNİN 1,000 YTL OLDUĞUNA İLİŞKİN A.A.Ü.T MADDESİNİN İPTALİ İSTEMLİ DAVALAR

DAVALI - TEBLİĞ TARİHİ İSTEMİN KONUSU

Türkiye Barolar Birliği- Ankara

04.12.2005

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanarak  04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Bir avukat yanında aylıklı olarak çalışan avukatın aylık ücretine ilişkin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm 2. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

Davaya karşı yanıtlarımız
Yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 8. Dairesinin 7.4.2006 tarih ve 2006/76 sayılı Yürütmenin Durdurulması kararına itirazımız   

Yürütmeyi durdurma kararına ilişkin itiramızın reddi kararı

Karar Metni

Türkiye Barolar Birliği- Ankara

02/02/2006

04 Aralık 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm'ünde yer alan "Bir avukat yanında aylıklı olarak çalışan avukatın aylık ücreti"ni düzenleyen 2. Md.sinin iptali ile öncelikle yürütülmesinin durdurulması talebidir.

Davaya karşı yanıtlarımız

 


2005 HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN
TBB TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

DAVALI - TEBLİĞ TARİHİ İSTEMİN KONUSU

İçişleri Bakanlığı- Ankara
Ankara Valiliği- Ankara
Keçiören Belediye Başkanlığı- Ankara

20.11.2000

Avukatların "İşyeri Açma İzni Harcı" ödemelerine ilişkin olarak davalı İçişleri Bakanlığının 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgesi ile bu genelgeye dayalı olarak davalı idareler tarafından tesis edilen işlemlerin iptali ve yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması istemidir.

Dışişleri Bakanlığı- Ankara

11.4.2005

Başkentte Uygulanacak Devlet Protokol Listesi'nde 5.11.2004 tarihinde yapılan Avukatlık Kanununa aykırı düzenlemenin iptaliyle dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması istemidir

Adalet Bakanlığı- Ankara

1.6.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1.6.2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği"nin 22. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir, "cümlesinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemidir.

Danıştay 10. Dairesinin 7.10.2005 tarih ve 2005/5845 sayılı Yürütmenin Durdurulması isteminin Reddi kararına itirazımız
Davalının dilekçesine karşı yanıtlarımız.
Ankara Barosunca alınan yürütmeyi durdurma kararı uyarınca talebimiz hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildi

Adalet Bakanlığı- Ankara

1.6.2005

“Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik”in 45. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla” , “görevlendirme yazısı veya vekaletname ibraz ederek” ibareleri ile 3. fıkrasında düzenlenen “soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla” , “görevlendirme belgesi veya vekaletname ibraz ederek” ifadelerinin ve son fıkrasındaki “Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısı huzurunda incelenir.” cümlesinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemidir.

Danıştay 10. Dairesinin 22.11.2005 tarih ve 2005/5971 sayılı Yürütmenin Durdurulması isteminin Reddi kararına itirazımız

Davalının dilekçesine karşı yanıtlarımız

Maliye Bakanlığı- Ankara

9.7.2005

9.7.2005 tarih 25870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9075 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu karar gereği olarak Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 21.7.2005 tarih ve 4394/12098 sayılı işleminin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemidir.

Danıştay 13. Dairesinin 26.10.2005 tarih ve 2005/9126 sayılı Yürütmenin Durdurulması isteminin Reddi kararına itirazımızdır.

1- Maliye Bakanlığı- Ankara

2- Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü- 2. Cadde No : 63 Söğütözü- Ankara

Dairenizin E.2005/6614 sayılı dosyasında görülmekte olan Türkiye Halkbankası Genel Müdürlüğünün 22.6.2005 tarih ve 1163 sayılı avukatlık kimliği konulu işleminin ve bu işleme dayanak kılınan 2.7.1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”in 6. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türk uyruklu gerçek kişiler için nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport” ibaresinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütülmesinin durdurulması istemli davaya davacı yanında katılma talebimizin kabulü ile açıklanan nedenler uyarınca yürütmenin durdurulmasına ve davanın kabulüne karar verilmesi istemidir

1. Mehmet Sun

2. Recep Doğan

Suç: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 199. maddesinin 1. ve 4. fıkraları İle 63/1. maddesi uyarınca Sahte Damga Pulu, Posta Pulu ve Vekaletname Pulu İmal Etmek

İstemin Konusu: Mahkemenizin E.2005/557 sayılı dosyasında görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulü ile sanıkların Türk Ceza Kanununun 199. maddesine aykırı eylemi nedeniyle mahkumiyetlerine karar verilmesi istemidir.

1. Tahir Arslan

2. Behlül Vardar

3. Yelda Karatosun

Mahkemenizin E.2005/1038 sayılı dosyasında görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulü ile sanıkların Türk Ceza Kanununun 257/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle mahkumiyetlerine karar verilmesi istemidir.

Avukat Kimlikleriyle ilgili 3 Mart 2005 günlü PTT Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıyı görmek için tıklayınız.

Mahkemenizin E.2005/1038 sayılı dosyasında görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulü ile sanıkların Türk Ceza Kanununun 257/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle mahkumiyetlerine karar verilmesi istemidir.
Maliye Bakanlığı- Ankara

23.2.2006 tarih 26089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin icra dairelerinde alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık -vekalet- ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin (B) maddesinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemidir.

İSTEMİN KONUSU : 11.9.2007 tarih 26640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin icra dairelerinde alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin 2. maddesinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemidir
TEMYİZ EDİLEN KARAR
23.2.2006 tarih 26089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin icra dairelerinde alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık -vekalet- ücretlerinin belgelendirilmesine ilişkin (B) maddesinin iptali ile yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmenin durdurulması istemli Danıştay 4. Dairesinin E.2006/2482 sayılı dosyasında görülen davada tesis edilen 20.3.2007 gün K.2007/ 860 sayılı davanın reddine ilişkin karar.

1. Tarık Çelik
2. Hayati Tuncel
3. Zeki Atlıhan
4. Özer Aktepe

25.7.2007

Suç: 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 199. maddesinin 1. ve 4. fıkraları İle 63/1. maddesi uyarınca  Sahte Posta Pulu ve Vekaletname  Pulu İmal Etmek

İSTEMİN KONUSU: Mahkemenizin E.2007/589 sayılı dosyasında görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulü ile sanıkların Türk Ceza Kanununun 199. maddesine aykırı eylemi nedeniyle mahkumiyetlerine karar verilmesi istemidir.

1. MONICA KELLY
Ribbeck Law Firm   Chicago/USA

2. CLAUDE JOBIN
Ribbeck Law Firm  Chicago/USA

AVUKATLIK YASASI'NA MUHALEFET

           

Sabahattin Müftüoğlu

Suç : 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 63. maddesine muhalefet

İSTEMİN KONUSU  : Mahkemenizin E.2007/1088 sayılı dosyasında görülmekte olan davaya katılma talebimizin kabulü ile sanığın Avukatlık Kanununun 63. maddesine aykırı eylemi nedeniyle mahkumiyetine karar verilmesi istemidir.

Hasmer Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri
Anonim Şirketi Başkanı Eyüp Ahmet Yarar

Suç : 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 48. MADDESİNE MUHALEFET

İSTEMİN KONUSU  : www.hasmer.net adlı internet sitesi bulunan sanık Eyüp Ahmet Yarar’ın başkanlık görevini yürüttüğü Hasmer Hasar Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Ana Sözleşmesinde (Ek-1) hüküm altına alınan faaliyetlerinin gerek avukatlık yasasına gerek Türk Ticaret Kanununa aykırılık teşkil ettiği dilekçemiz ekinde sunulan gazete haberleriyle (Ek-2) de sabit olup sanığın 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 48. maddesine aykırı eylemi nedeniyle hakkında kamu davası açılmasını

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Ankara.

7.9.2007

2002/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile güncelleştirilen “VİP Salonlarından Yararlanacak Kişiler Listesi”ne Türkiye Barolar Birliği Başkanının Eklenmesine İlişkin Talebimizin Reddine Dair Davalı İşleminin İptali ile dava konusu Listeye Türkiye Barolar Birliği Başkanının eklenmesi Talebi.

2005 HAZİRAN AYINDAN ÖNCE
TBB TARAFINDAN AÇILAN DAVALAR

DAVALI - TEBLİĞ TARİHİ İSTEMİN KONUSU

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Ankara.

14.02.1998

Özelleştirme uygulamaları kapsamında, yabancı özel şirketlere yapılan satışların iptaline ilişkin yargı kararlarının uygulanmaması için, kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmamasını öngörür nitelikteki Bakanlar Kurulu prensip kararı; TBB tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay 10. Dairesi'nce hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Karar 6.11.2008 tarihinde kesinleşmiştir.

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi TAŞ’ye (ÇİTOSAN) ait 5 çimento şirketindeki kamu hisselerinin Societe Ciments Francaise SA Firmasına satışına dair Yüksek Planlama Kurulunun 6.9.1998 tarihli ve 98/74 sayılı ve Uçak Servisi AŞ'deki (USAŞ) kamu hisselerinin SAS Service Partner A/S Firmasına satışına dair 9.2.1989 tarihli ve 89/3 ve 10.8.1989 günlü, 89/21 sayılı kararlarının idari yargı tarafından iptal edilmesi üzerine alınan (Resmi Gazete'de yayımlanmayan) ve yargı kararı üzerine ileriye veya geriye yönelik olarak yeniden bir işlem tesis edilmemesine ilişkin bulunan 27.4.1992 günlü Bakanlar Kurulu Prensip Kararının iptali istemi.
Danıştay 10. Dairesi'nin 28.5.2004 tarih ve 2002/4061-E, 2004/5219-K. sayılı İPTAL kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 08.6.2006 tarih ve 2005/161-E, 2006/554-K. sayılı; Danıştay 10. Dairesinin 28.5.2004 tarih ve 2002/4061-E, 2004/5219-K. sayılı kararının ONANMASI kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 6.11.2008 tarih ve 2006/4531-E, 2008/1898-K. sayılı karar düzeltilmesi isteminin REDDİ kararı