İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Eşleştirme Projesi

6797
A

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından birlikte finanse edilen ve yürütülen, İspanya ve Yunanistan tarafından desteklenen “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Eşleştirme Projesi” çalıştayı Ankara’da başladı.
Pek çok akademisyenin, yargıç ve avukatın katıldığı çalıştay üç gün sürecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar çalıştayın açılışında aşağıdaki konuşmayı yaptı.

Yargıtay’ımızın Değerli Başkanı,
Yargıtay’ımızın Değerli Cumhuriyet Başsavcısı,
Yüksek Mahkemelerimizin Değerli Daire Başkanlar ve Üyeleri
Adalet Bakanlığımızın Değerli Müsteşarı,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Değerli Daire Başkanları ve Üyeleri
Adalet Bakanlığımızın Değerli Genel Müdürleri, Daire Başkanları,
Değerli Hocalarım,
Değerli Konuşmacılar,
Değerli Avukat, Hakim, Savcı Meslektaşlarım,
Değerli Konuklar,

Sizi Türkiye Barolar Birliği adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyor, bu etkinliğin verimli olmasını, bizlere yeni ufuklar açmasını diliyor, bu vesileyle avukat meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.
Yargı sistemimiz içerisinde en sorunlu alan icra sistemimizdir. Sorunlu bu alan yıllarca ihmal edilmiştir. O nedenle gerek İcra İflas Kanunumuzun, gerekse icra teşkilatımızın çağdaş gereklere ve gereksinimlere uygun biçimde yeniden düzenlenmeye ve yapılandırılmaya gereksinimi vardır.
Sayın Müsteşarımızın da az önce ifade ettiği üzere sorunlu bu alanın iyileştirilmesi, sorunlarının çözümü konusunda çok önemli hizmetler yapılmıştır, ama daha çok şey yapılması gerekir. Bu vesileyle icra sorgulamalarının avukat meslektaşlarımıza ücretsiz olarak açılmasından dolayı Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi’nin Sayın Başkanı’na Türkiye Barolar Birliği olarak, avukat olarak müteşekkiriz. Bunu özellikle ifade etmek isterim.
İcra mevzuatı konusunda daha önce yapılan yasal düzenlemelerin ve yapılandırma çalışmalarının az önce de belirttiğim üzere yararlı pek çok hususu bulunmakla birlikte eleştirilecek yönleri de vardır.
Türkiye Barolar Birliği olarak bu konudaki eleştirilerimizi Adalet Bakanlığımıza daha önceden sunmuş olmakla bu eleştirileri burada yinelemek istemiyorum. O nedenle ve izninizle uygulamada yaşanan kimi sorunlarla ilgili görüşlerimi ve önerilerimi sunmak istiyorum.
İcra dairelerinin bilinen nedenlere bağlı olarak büyük bir iş yükü altında olduğu ve fakat özellikle büyük kentlerde bu iş yükünü taşıyacak sayıda personel bulunmadığı hepimizin bildiği ve kabul ettiği bir husustur. O nedenle personel açığının ivedi olarak giderilmesi gerekmektedir.
Yolluklar ile ilgili olarak getirilen kota ve üst sınır uygulaması çalışan personelin performansını olumsuz yönde etkilemekle bundan vazgeçilmesi gerekir.
İcra dairelerinin hizmet verdiği alanların fiziksel koşulları yeni yapılan ve hizmete açılan bir kısım adliyeler de dahil olmak üzere son derece kötü ve yetersiz olmakla bu konuda iyileştirme yapılması acil bir ihtiyaçtır.
İcra dosyalarının güvenliğini sağlamak için kamera güvenlik sisteminin mutlaka kurulması, icra dairelerinin arşiv ihtiyacının karşılanması gerekir.
Mevcut terfi sisteminin gözden geçirilmesi, çalışanların motivasyonunu artıracak yeni bir terfi düzeni getirilmesi, icra müdür ve yardımcılarının özlük haklarının emsal konumda çalışanlarla eşitlenmesi, tahsilatlardan icra çalışanlarına prim verilmesi gerekmektedir. Prim sistemi çalışanların motivasyonunu olumlu yönde etkileyeceği gibi harici tahsilatları önemli ölçüde azaltacak ve devletin harç kaybına uğramamasına etki edecektir.
İcra dairelerinin malzeme ve teknik donanım eksikliğinin giderilmesi, özellikle büyük kentlerde yaşanan tevzide uygulanan kota sistemindeki aksaklıkların ve adaletsizliklerin giderilmesi gerekmektedir.
Hacze çıkılacak dosyaları belirleme konusundaki uygulamaya standart getirilmesi, bu hususun adil, şeffaf, objektif bir düzenlemeye bağlanması, yediemin deposu işletmeciliğindeki bilinen aksaklıkların, haksızlıkların giderilmesi gerekir.
Hacizlere vakıf araçlarıyla gidilmesi uygulamasına son verilmesi veya en azından fahiş olan tarifelerin gözden geçirilerek makul düzeye indirilmesi, yine alınan icra harçlarının yüksekliği göz önüne alınarak, harç oran ve miktarlarının kabul edilebilir miktarla çekilmesi sağlanmalıdır.
İcra temyizlerine esas para sınırının düşürülmesi, icra hakimlerinin ve memurlarının mesleki içi eğitime tabi tutulmalarının sağlanması, icra suçlarında temyiz yolunun açılması gerekmektedir.

İcra müdür ve yardımcılarının Hukuk Fakültesi, katipliklerinin Adalet Yüksek Okulu mezunlarından seçilmelerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılması son derece yararlı olacak, hizmetin kalitesini artıracaktır.

Kuşkusuz sorunlu olan bu alanın sorunsuz hale getirilmesi veya daha az sorunlu bir alan oluşturulması konusunda yapılması gereken daha pek çok düzenlemeye ihtiyaç vardır ve bunlar bu çalıştayda konunun uzmanı olan değerli hocalarımız, uygulamadan gelen hakim ve avukat meslektaşlarımız tarafından ifade edilecektir.

Son olarak ifade etmek isterim ki, Türkiye Barolar Birliği olarak bizim bu projeyi çok önemsediğimiz ve projeye destek verdiğimiz hususudur.

Beni sabırla dinlediğiniz için size teşekkür ediyor, çalıştayda çalışacak olan değerli hocalarıma, sevgili meslektaşlarıma başarılar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.