İhale

3470
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığından:

Van ili, İpekyolu ilçesi, Aşağınorşin Mahallesinde bulunan, aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Aşağınorşin Mahallesi İmarın 2686 Ada 207 Parsel üzerinde Kat Karşılığı Konut İnşaatı, şartnamesi esasları dâhilinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Van, İlçesi: İpekyolu, Semti: Aşağınorşin Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 2686 ada 207 parsel   

İşin adı / Kullanım şekli: Arsa Payı Karşılığı Bina Yapımı / Zemin + 5 Kat’ lı Bina

1- İhale 08.07.2019 Pazartesi günü saat 16:30’ da TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı, 1. Kat İnşaat Teknik İşler Müdürlüğü’ nde yapılacaktır.

2- İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;


A- Kanuni ikametgâhı olması,


B- TÜRKİYE'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,


C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;


a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,


b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,


D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;


a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,


b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,


E- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,


F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,


G- Son 5 (beş) yıla ait ( 2012-2017 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.


3- İstenilen belgelerle birlikte örneğine uygun teklif mektuplarının en geç 08.07.2019 Pazartesi günü saat 16:00’ a kadar TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı, Genel Evrak Birimine verilmesi şarttır.

4- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ekli Sözleşmenin Genel Prensip ve İdari hükümleri uygulanacaktır.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İlan olunur.

6- İhale katılacak firmaların Kat Karşılığı Konut İnşaatı İşi ile ilgili Sözleşmenin Genel Prensip ve İdari Şartlarını, Projeleri ve Teklif Mektubu örneğini Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. özdemir özok Sok. No:8, 1. Kat İnşaat Teknik İşler Müdürlüğünden ücretsiz temin edebilirler.