İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’ NİN DEVLETİMİZCE İMZALANMASININ 10. YILI NEDENİYLE TÜBAKKOM BASIN AÇIKLAMASI

1601

İSTANBUL SöZLEŞMESİ YüRüRLüKTEDİR! VAZGEçMİYORUZ!

çok uzun yıllardır sürdürülen kadın hakları mücadelesi ve kazanımları sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi; temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, kadına, çocuklara şiddeti engellemek için tedbirler alınmasını, mağdurların korunmasını, rehabilitasyonun sağlanmasını, devletlere şiddeti önleme politikaları oluşturulma görevini yükleyen bir İnsan Hakları sözleşmesidir.

11 Mayıs 2011 yılında Devletimizce imzalanan İstanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedilmesi hukuka ve Anayasamıza aykırılık teşkil etmektedir. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmemiz mümkün değildir.

TüBAKKOM olarak; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesinin yürürlükte kalması ve uygulanması için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğimizi ve halen yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesinin tüm hükümlülüklerinin uygulanması için çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU
(TüBAKKOM)