Kamu Denetçiliği Kurumu ve UNICEF

7241
A

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman-KDK) ve UNICEF aşağıda yer alan iki ayrı konuda danışmanlık hizmeti sunabilecek adaylar aramaktadır:

1) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İÇİN ÇOCUKLARI İLGİLENDİREN VAKALARDA İZLENECEK İLKE, AKIŞ VE ARAÇLARIN GELİŞTİRİLMESİ

Bu görevlendirmenin temel amacı, KDK'ya ulaşan ve çocukların dâhil olduğu vakalarda dikkate alınması gereken temel yaklaşım ilkelerinin belirlenmesi, değerlendirme ve yönlendirme kriterlerinin oluşturulması, buna yönelik kurum içi akış ve araçların geliştirilmesi, geliştirilen araçların uygulama eğitimlerinin verilmesi ve böylelikle de kurumun tamamı içerisinde çocuk dostu usullerin hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda Danışman'dan aşağıdaki temel görevleri gerçekleştirmesi beklenmektedir:

1- Çocukların dâhil olduğu vakalarda esas alınmak üzere KDK'nın tüm birimlerine yönelik temel yaklaşım ilkeleri, değerlendirme/yönlendirme kriterleri ile iş akışların belirlenmesi

2- Belirlenen ilke, kriter ve akışlara yönelik rehber ve diğer araçların geliştirilmesi

3- Geliştirilen araçların kurum içi tanıtımı Görevlendirme, çıktıların Türkçe ve İngilizce olarak raporlanmasını ve gerektiğinde sunulmasını da içerecektir. İlana ilişkin daha fazla bilgi ve belgelere http://unicef.org.tr/isolanaklaridetay.aspx? id=106 adresinden erişilebilmektedir.

2) KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NUN ÇOCUK VE GENÇLER NEZDİNDEKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN VE ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI

Bu görevlendirmenin temel amacı, KDK'nın çocuk ve gençler nezdindeki görünürlüğünün artırılmasını, çocuk ve gençlerin KDK hakkındaki bilgi düzeyinin yükseltilmesini ve çocuk ve gençlerin KDK'ya başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak strateji ve araçların geliştirilmesidir. Böylelikle de hem çocuk ve gençlerin bağımsız insan hakları kurumlarına başvuru konusundaki farkındalıklarının artırılmasının ve kolaylaştırılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Danışman'dan aşağıdaki temel görevleri gerçekleştirmesi beklenmektedir:

1- KDK'nın (başta en zor koşullardakiler olmak üzere) çocuk ve gençler nezdindeki görünürlüğünün ve erişilebilirliğinin artırılması için kurumsal bir stratejinin geliştirilmesi

2- Geliştirilen strateji çerçevesinde KDK'nın görünürlüğünü ve erişilebilirliğini kolaylaştıracak araçların tasarlanması, hali hazırdaki araçların revizyonu, araçların test edilmesi ve sonuçların raporlanması

Görevlendirme, çıktıların Türkçe ve İngilizce olarak raporlanmasını ve gerektiğinde sunulmasını da içerecektir. İlana ilişkin daha fazla bilgi ve belgelere http://unicef.org.tr/ihaleduyurularidetay.aspx? id=10088 adresinden erişilebilmektedir.

Danışmanlık ilanlarına başvuru için son gün 1 Ağustos 2016 Pazartesi gün sonuna kadar olup, görev tanımına uygun metodolojiyi içeren Teknik Teklif (İngilizce), finansal teklif (İngilizce) ve ilanda yazan diğer belgelerinekahramanoglu@unicef.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.