KAMUOYUNA DUYURU

9553
A

KAMU AVUKATLARI HAKLARINI İSTİYOR

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın 2. maddesine göre; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri de bağımsız ve tarafsız yargının yanında idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır.

Yürütme erkinin eylem ve işlemlerinin en önemli taraflarından birini de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı” olarak tanımlanan kamuda çalışan avukatlar oluşturur. Yargının üç kurucu unsurundan biri olan savunmanın yürütme içindeki temsilcileri konumundaki kamu avukatlarının, idarenin iş ve eylemlerinin hukuka uygun olmasına, dolayısıyla kamu hizmetlerinin hukuki anlamda güvenirliğine etken katkıları nedeniyle görevlerini her türlü vesayetten uzak, yasaların belirlediği çerçeve içinde serbestçe yapabilmeleri sistemin saydamlığı ve hesap verebilirliği açısından önem arz etmektedir.

Hak adına, hukuk adına yargının asli unsurlarından biri olarak görev yapan, bu nedenle de faaliyetleri hâkim ve savcı gibi diğer yargı mensupları ile benzerlik taşıyan kamu avukatlarının özlük hakları bakımından farklı bir statüye tabi kılınmış olmalarının kabul edilebilir, geçerli bir gerekçesi mevcut değildir.

Öte yandan 657 sayılı yasanın ilk halinde avukatlık hizmetleri sınıfı ile denetim hizmetleri, sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfında mali ve özlük haklar açısından bir eşitlik söz konusu iken; 1988 yılından sonraki düzenlemelerle bu eşitlik avukatlar aleyhine bozulmuştur. Öyle ki 657 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana kamuda çalışan avukatların özlük haklarına ilişkin önemli sayılabilecek bir iyileştirme sağlanamamıştır.

Hal böyle iken;

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları başta olmak üzere diğer çalışma koşullarının, hukuk devleti uygulamaları çerçevesinde savunmanın bağımsızlığı ilkesine de uygun olacak biçimde düzenlenmesi bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Bu cümleden olarak;

  • Kamuda çalışan avukatların bağımsızlıklarını güvence altına alacak, tüm kamu avukatlarını tek bir çatı altında toplayacak yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.
  • Kamu avukatlarının özlük hakları idarenin saygınlığına da uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Bu çerçevede; ek göstergeleri asgari 3600 olmak üzere kıdeme göre daha da yukarıya çıkarılmalıdır. Özel hizmet tazminatı arttırılmalıdır. Vekâlet ücreti limiti kaldırılmalıdır.
  • Sadece Avukatlık Yasasına uygun olarak “avukat unvan ve yetkisini” kazanmış olan kişiler kamuda avukat olarak görevlendirilebilmelidirler.
  • Kamu ya da özel, özünde farklılık bulunmayan, yasalara uygun savunma işini yapan avukatların tabi oldukları disiplin ve soruşturma usullerinde yeknesaklık sağlanmalıdır; bu bağlamda Avukatlık Yasasına aykırı düzenlemelere son verilmelidir.

Tüm ilgilileri kamu avukatlarının bu haklı isteklerine karşı duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu