KDV Genel Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler Hakkında

37695

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 sıra nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

- KDV tevkifatı uygulayacak hizmet alıcılarla ilgili düzenlemeye “kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri),” ibaresi eklenmiştir.

- 50 sıra nolu Tebliğ’de yer alan “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.” hükmünde geçen “2.000-TL” ibaresi, “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle Tebliğ değişikliği ile KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı, fatura düzenleme sınırına eşitlenmiştir. 2024 yılı için fatura düzenleme sınırı 6.900-TL olduğundan, 2024 yılı için KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı 6.900-TL olmuştur.

KDV tevkifatı yükümlülerinin kapsamını genişleten ve KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırını değiştiren düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Meslektaşlarımızın dikkatine sunarız.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği