KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIMIZA ÖNEMLİ HATIRLATMA

11660

Yargı Reformunun ilk paketi olan 7188 sayılı Kanun ile 5271 sayılı CMK’nın 286. maddesine 3. fıkra eklenmiştir. Bu fıkrada sayılan suçlarda, daha önce verilen kesin hükümler de temyiz edilebilir hale gelmiştir. Yürürlük tarihi itibariyle istinaf aşamasında kesinleşmiş olan hükümlere karşı 7188 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih olan 24 Ekim 2019’dan itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Bu süre hak düşürücüdür. Hak kayıplarının önlenmesini teminen önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı

 

7188 sayılı Kanun linki için tıklayınız

5271 sayılı Kanun linki için tıklayınız

 

7188 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri:

MADDE 29 – 5271 sayılı Kanunun 286 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Hakaret (madde 125, üçüncü fıkra),

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (madde 213),

3. Suç işlemeye tahrik (madde 214),

4. Suçu ve suçluyu övme (madde 215),

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (madde 216),

6. Kanunlara uymamaya tahrik (madde 217),

7. Cumhurbaşkanına hakaret (madde 299),

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (madde 300),

9. Türk Milletini, TÜRKİYE Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (madde 301),

10. Silâhlı örgüt (madde 314),

11. Halkı askerlikten soğutma (madde 318),

suçları.

b) Terörle Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 31 inci maddesi ve 32 nci maddesinde yer alan suçlar.”

MADDE 31 – 5271 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEçİCİ MADDE 5- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla;..

f) 286 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanır. Bu bendin uygulandığı hâlde, cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin, 100 üncü madde uyarınca tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususu, hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirilir.

MADDE 38 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.