MESLEKTAŞLARIMIZIN TELEFONLARININ YASA DIŞI DİNLENMESİYLE İLGİLİ KAMUOYUNA DUYURU

7354
A

Avukatların, hiçbir baskı, engelleme, taciz veya kanunsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmeleri ile görevlerini icra etmeleri nedeniyle güvenlikleri tehdit edildiğinde korunmaları, evrensel hukukun avukatlık mesleği için kabul  ettiği en önemli ilkelerdendir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 58. maddesi açıkça; “Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır”  hükmüne rağmen ve “… ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri dahi aranamaz” diyor iken;

Son dönemde bazı meslektaşlarımızın Adalet Bakanlığı’nın iznine dahi gerek duyulmaksızın yasadışı dinlenmeleri, yasa tanımazlığın ötesinde, savunma hakkına ve savunmayı hukuk düzleminde temsil eden avukatlık mesleğinin icrasına yapılan açık bir saldırıdır; adil yargılanma hakkına, yargıya ve hukuka yapılmış hukuksuz bir müdahaledir.

Hukukun gerçek anlamda üstün olduğu çağdaş demokrasilerde, bağımsız yargının temel unsurlarından biri olan savunma görevini yürüten avukatların sırf mesleki faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, kanunsuz dinlenmeleri, soruşturulmaları ya da kovuşturmalara maruz bırakılmalarına yer yoktur.

Hukukun temel ilkeleriyle evrensel ceza yargılaması ilkelerine aykırı biçimde vatandaşların hukuk güvenliğini de tehlikeye atan, savunmanın bile adeta direnci kırılmış şekilde kendini savunmak zorunda bırakıldığı bu süreçte, her insana gösterilmesi gereken asgari saygıyı avukatlardan esirgeyerek gerçekleştirilen böylesi çağdışı uygulamalar kabul edilemez.

Bu vesileyle; yargı bağımsızlığının, ancak adaletin gerçekleşmesinde temel bir unsur olarak avukatların özgür, bağımsız, etkili olduğu bir toplumda hayata geçirilebileceğini; avukatların bağımsız ve özgür olarak mesleki faaliyet yürütemedikleri bir toplumda, hiç kimsenin hukuk güvenliğinin olamayacağını bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.

Yasa dışı dinlemelerle ilgili soruşturmaya avukatlar yönünden müdahil olacağımızı ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılması için gereğini yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.


Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı