OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE YARGI SÜRELERİNİN 06.04.2023 TARİHİNE KADAR DURDURULMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

112873

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB), yasal sürelerin 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkede durdurulması ve diğer adli tedbirler için ivedilikle yasal düzenleme yapılması talebini hem yazılı hem sözlü olarak bir çok kez Adalet Bakanlığı’na iletmiştir.

Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılması yönünde hazırlık yapıldığının öğrenilmesi üzerine dün (10.02.2023) tekrar depremin tüm meslektaşlarımız yönünden etkileri ayrıntılı olarak gerek Sayın Adalet Bakanı’na gerekse diğer bakanlık yetkililerine izah edilerek aynı yöndeki talebimiz gerekçeleriyle açıklanmıştır.

Bugün, 11.02.2023 tarihli 32101 sayılı Resmî Gazete’nin 1 no’lu mükerrer basımında Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde geçerli olmak üzere bir kısım yargısal sürelerin 06 Şubat 2023 tarihinden (bu tarih dahil), 06 Nisan 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.

Kararnamenin 2. maddesinin 5. fıkrasında “Bu madde hükmü, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanır” demektedir.

6. fıkrasında “Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 06/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin 8. fıkrasında “Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar”ın, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabileceği hükme bağlanmış olup bu halde ilgili kişilerin işlemin başlatıldığı tarihten itibaren sürelerin durdurulmasına dair kararname hükmünden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Böylelikle adli süreler deprem bölgesindeki avukat meslektaşlar için 2 ay, deprem bölgesi dışında olmakla birlikte deprem bölgesinde yakınları bulunan, kurtarma, zararın telafisi ve yardım çalışmaları için deprem bölgesine giden avukat meslektaşlar için 1 ay süreyle durdurulmuştur.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Kararnameye ilişkin değerlendirme için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için tıklayınız