ORMAN ALANLARININ YOĞUN KULLANIMINA YOL AÇACAK YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILMIŞTIR

1399

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, orman alanlarının işletmelere verilmesi ile yoğun şekilde kullanıma ve yapılaşmaya açılmasına neden olabilecek düzenlemeler hakkında Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.

İptali istenen Orman Parkları Yönetmeliği, Mesire Yerleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak, yasalarda yer alan ‘mesire alanları’ tanımı yerine daha önce mevzuatta bulunmayan ‘orman parkları’ tanımını getirmiştir. Bir ekosistemi ifade eden orman kavramı ile yerleşim yerlerinde halkın gezmesi için özel olarak düzenlenen park kavramlarının bir arada kullanılması mümkün değildir. Dava dilekçesinde, yönetmeliğin adında ve ilgili maddelerinde geçen “orman parkları” ibarelerinin kaldırılması talep edilmiştir.

öte yandan dava konusu düzenleme ile ormanlık alanların yapılaşma ve kullanım koşulları Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına alındığından orman alanlarında yönetim ve planlamada işletmeciler ön plana çıkarılmaktadır.

Bu yönüyle Orman Kanunu’na da aykırılık taşıyan dava konusu düzenlemeler; ormanlık alanlarda nitelik değişikliklerine neden olacağından gerek yönetmeliğin ilgili hükümleri gerekse yönetmeliğe dayanak teşkil eden yasa hükümleri, Anayasa’nın ormanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin 169. maddesine aykırılık içermektedir.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız