Savunma Haktır; Barolar İnsan Haklarını Korumakla Görevlidir!

2241

Muş Barosu Başkanımız Av. Kadir Karaçelik’in, avukatlık mesleğinin ve meslek örgütü yöneticisi olmanın gereği olarak 14/02/2022 günü Muş Adliyesi önünde, meslektaşlarımızın avukatlık faaliyetleri sebebiyle maruz kaldıkları muameleye ilişkin yapmak istediği açıklamanın kolluk kuvvetleri tarafından, Muş Valiliğinin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, hukuka ve usule aykırı olarak engellenmesi kabul edilemez olup en temel hak ve özgürlüklerin ihlali niteliğindedir.

Kamu gücünü kullanma iktidarına sahip kişi, kurum ve makamlara, avukatlık mesleğine ilişkin uluslararası ve ulusal düzenlemeleri hatırlatmayı bir görev biliyoruz.

Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki özgürlükler Hakkında 9 Numaralı Tavsiye Kararı uyarınca “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri dikkate alınarak avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün ayrım gözetmeden, hükümet veya kamudan gelebilecek uygunsuz müdahalelere yer vermeyecek şekilde korunması, teşvik edilmesi ve bağımsızlık prensibine saygı gösterilmesi için gereken tüm tedbirler alınmalıdır”. Keza “Mesleki standartlara uygun olarak hareket eden avukatlar, herhangi bir yaptırıma veya baskıya tabi tutulmamalıdırlar veya bununla tehdit edilmemelidirler”.

Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Turin İlkeleri uyarınca “Avukatlar mesleklerini müdahale veya kısıtlamaya maruz bırakılmadan tam bir mesleki dokunulmazlık içinde icra etme hakkına sahiptirler”. Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları) uyarınca “Hükümetler avukatların hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahaleyle karşılaşmadan her türlü mesleki faaliyeti yerine getirmelerini sağlar”.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca “Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder”; “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları … avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır”. Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca “Barolar; … hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, … amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır”.

Avukatlık mesleğinin, meslek örgütü yöneticiliğinin ve savunmanın gereklerini yerine getirme iradesini ortaya koyan Muş Barosuna yönelik fiili müdahaleleri, meslektaşlarımıza, meslek örgütlerimize ve meslek birliğimize yapılmış saldırı olarak gördüğümüzü; TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, meslektaşlarımızı ve meslek örgütleri olan barolarımızı anayasal güvence, görev ve yetkilerimiz çerçevesinde herhangi bir kişi, kurum veya makamdan gelecek fiili müdahale veya saldırılara karşı yalnız bırakmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği