SERBEST ÇALIŞAN AVUKATLARIN SİGORTA HAKEMLİĞİ SINAVINA GİRMELERİNİ ZORLAŞTIRAN DÜZENLEMENİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR

3333

Daha önce duyurduğumuz üzere Türkiye Barolar Birliğince, 07.06.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in avukatların sigorta hakemi olmasını güçleştiren, kanuni dayanağı bulunmayan ve eşitlik ilkesine aykırı olarak belirli kişilerin doğrudan hakem olmasına imkan sağlayan hükümlerinin ve “itiraz hakemliği”ne ilişkin hükümleri ile hak arama hürriyeti ve mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek düzenlemelerinin iptali için Danıştay’a başvurulmuştur.

Birliğimizce açılan davada, Danıştay 10. Dairesinin 23.11.2023 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması istemimiz kısmen kabul edilmiş ve dava konusu sigorta hakemliği sınavına katılacak serbest çalışan avukatların takip ettikleri davalara ilişkin mahkeme ve dosya numaraları ile her yıla ait sigorta konulu en az on beş davanın hükmü veya Tüketici Hakem Heyetleri ya da Komisyonda görülen uyuşmazlıklara ilişkin karar örneklerini sunmasına yönelik hükümde yer alan “beş dava”nın “on beş”e yükseltilmesine yönelik düzenlemenin “geçiş hükmüne yer verilmemesi” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Barolar Birliği

TBB tarafından Danıştay'a yapılan başvuru

Danıştay 10. Dairesi Kararı