TBB 37. OLAĞAN GENEL KURULU MESLEK KURALLARI’NDA DEĞİŞİKLİK YAPTI

7381

- BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN MESLEKİ EŞİTLİĞİ

- STAJYER AVUKATLARIN EĞİTİM HAKKINA GüVENCE

17- 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen TÜRKİYE Barolar Birliği 37. Olağan Genel Kurulu’nda; başta bağlı çalışan avukatlar ve stajyer avukatların çalışma koşulları olmak üzere yargı kararları da dikkate alınarak TBB Meslek Kuralları’nın bir kısım maddelerinde değişikliğe gidildi.

Genel Kurul, Danıştay tarafından iptal edilen 23. ve 27/2 maddelerinin kaldırılmasına karar verirken ‘bir başka baro bölgesinde davaya giden avukatın o yer Baro Başkanı’na nezaket ziyaretinde bulunması’na ilişkin 28. maddenin kaldırılmasından vazgeçti.

Uygulaması olmayan, avukat ile müvekkil arasındaki ilişkinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olabilecek ve mahkemeye erişim hakkının kullanılması için bir sınırlama getirecek nitelikteki ‘ücret davası açacak avukatın Baro’ya önceden bilgi vermesi’ yükümlülüğünü düzenleyen 47. maddenin ise kaldırılmasına karar verdi.

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLAR TBB MESLEK KURALLARI’NDA

Avukatlık Kanunu çerçevesinde yürütülen bağlı çalışmaya ilişkin olarak son yıllarda özellikle büyük şehirlerde, bağlı çalışan avukat sayısının büyük bir ağırlık kazanması nedeniyle ortaya çıkan düzenleme ihtiyacı Genel Kurul tarafından yeni bir madde ihdasıyla karşılanmıştır.

Meslek Kuralları’na getirilen 33/A maddesi ile meslektaşlar arasında farklı uygulama sorunları karşılanmaya çalışılmıştır:

“Bağlı çalışılan avukat ile bağlı çalışan avukat arasında mesleki anlamda eşitlik ilkesi geçerlidir. Bu ilişki, unvanın ve işin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde düzenlenir.

Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukata yönelik davranışlarında meslek kurallarını ve avukatın bağımsızlığını gözetir; mesleki gelişimi için gerekli imkânları tanır. Bağlı çalışılan avukat, bağlı çalışan avukatın iş tanımını ve ücretini; meslektaşlık bilincine, mesleğin itibarına ve işin niteliğine göre belirler.”

STAJYER AVUKATIN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE SüRESİ STAJ EĞİTİMİNİ AKSATMAYACAK ŞEKİLDE DüZENLENECEK

Meslek Kuralları’nın 33. maddesine getirilen düzenleme ile avukatlık mesleğinin niteliğinin yükselmesinde büyük önem taşıyan staj eğitiminin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Bu çerçevede avukat adayları tarafından en çok dile getirilen yakınmalardan biri olan, staj eğitim programlarına katılmaya engel nitelikteki ofis görevlendirmelerinin yapılmasının önüne geçilmek üzere madde metnine bir cümle eklenmiştir:

“Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir ve olanaklarını hazırlar. Stajyer avukatın çalışma şeklini ve süresini zorunlu staj eğitimi programına göre belirler.”

KANUNA VE MAHKEME KARARLARINA GöRE YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Meslek Kuralları’nın 20. maddesi, “Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemez” şeklindeki Avukatlık Kanunu’nun 49. maddesine uygun şekilde sadeleştirildi.

Meslek Kuralları’nın 22. maddesine ilişkin kabul edilen değişiklik ile madde “Avukat savunma için gerekli olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak isteklerden kaçınır” olarak düzenlenmiştir.

Her belgeden iki nüsha hazırlama zorunluluğundan kaynaklanan düzenleme, UYAP uygulaması dikkate alınarak günümüz koşullarına uyarlanmış, Meslek Kuralı’nın 32. maddesi “Avukat, duruşma esnasında mahkemeye ibraz ettiği ve elektronik ortamda erişim imkânı bulunmayan dilekçe ve belgelerin birer örneğini bu konuda ayrıca bir talebe gerek olmaksızın karşı taraf vekili meslektaşına verir” şeklinde değiştirilmiştir.

Meslek Kuralları’nın; TBB ve baro organlarında görevlerinin bir kişide birleşemeyeceğine ilişkin 48. maddesine, denetleme kurulu üyelikleri de dahil edilmiştir.

TBB Meslek Kuralları Karşılaştırma Cetveli için tıklayınız