TBB, AVUKATIN VEKALET ÜCRETİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ ÖNGÖREN DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURMUŞTUR

6993

TÜRKİYE Barolar Birliği, 25 Ocak 2023 tarih Resmi Gazete’de yayımlanan “7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in, avukatın vekalet ücretinden vazgeçilmesi sonucunu doğuran hükümlerinin iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.

Söz konusu düzenleme Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve kanunlarla teminat altına alınmış mülkiyet hakkını sınırlayıcı ve hukuki belirlilik ilkesine aykırı hükümler içermektedir.

Tebliğin dayanağı yasa hükmü ile gerçekleştirilecek ‘feragat’ işlemlerinde avukatların verdikleri hizmete ilişkin emek ve mesaisi karşılığında yasal olarak hak ettikleri ‘avukatlık ücreti’nden vazgeçilmesi ve/veya vazgeçildiği de yasal olarak hükme bağlanmıştır.

Mevcut düzenlemeler ve başlamış olan icra takipleri dolayısıyla avukatların bu dosyalarda ücret alacakları konusunda haklı bir beklentileri olması bir yana, söz konusu alacaklar avukatlar bakımından bir “hak”tır. Kanun hükmü ile avukatların ücret alacaklarına ve bu sebeple de mülkiyet hakkına demokratik bir toplumun gereklerine uygun olmayan ve meşru amaçla orantılı olmayan bir şekilde müdahale durumu söz konusudur.

Bu nedenlerle; meslektaşlarımızın vekalet ücret alacağından vazgeçilmesi sonucunu doğuran düzenlemeler içeren tebliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile bu düzenlemenin dayanağı olan kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Daav dilekçesini görüntülemek için tıklayınız