TBB BAŞKANI'NDAN ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU

7244
A

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Youtube’a erişimin engellenmesinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Youtube.com sitesine erişimin engellenmesinin kaldırılmasına ilişkin etkili iç hukuk yolu bulunmadığının belirtildiği başvuruda;

Anayasa'nın 13. maddesine göre, temel hak ve hürriyetlerin, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabileceği,

Anayasa'nın 22. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, herkesin haberleşme hürriyetine sahip olduğu, 

Anayasa'nın 26. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu ve bu hürriyetlerin resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsadığı,

Anayasa'nın 22. maddesinde koruma altına alınan haberleşme hürriyetinin, Anayasa'nın 13. maddesindeki koşullara uygun olarak, Anayasa'nın 22. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sebeplerle sınırlandırılabileceği,

Anayasa'nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamaların ancak kanunla yapılabileceği ve kanunun, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı gibi hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunamayacağı,

5651 sayılı Kanun'da belirtilen katalog suçlar kapsamı dışında kalan bir suç nedeniyle hâkim tarafından erişimin engellenmesi kararı verilemeyeceği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruda, Gölbaşı mahkemeleri tarafından verilen kararların yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi hukuki gerekçesinin de bulunmadığı; youtube.com sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesi, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Youtube’a erişim engelinin kaldırılması talep edildi.