TBB Başkanlık Divan Kararı

3861

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasa’sının 146. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6.maddesi hükmüuyarınca Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde uygulanacak  işlem ve duyurulara ilişkin TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 11 Aralık 2021 günlü 2021/2187 sayılı kararıyla verdiği yetkiye dayanılarak;

Seçimin aşağıdaki temel kurallar ve takvime göre yapılmasına;

1-) Baro Başkanlarının seçeceği Anayasa Mahkemesi üye adaylığı seçim takvimi başlangıç tarihinin 16 Aralık 2021 tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine;

2-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerle ilgili tüm ilanların www.barobirlik.org.tr internet adresindeki TÜRKİYE Barolar Birliğinin WEB sitesinde ilan edilmesine, Baro Başkanlıklarının bu duyuruyu levhasına kayıtlı tüm avukatların görebilmesi için bölgesi içindeki adliyelerdeki tüm avukat odaları ilan tahtalarında ve varsa baronun web sayfasında ilan etmelerine;

3-) Seçim için uygulanacak takvimde son günü belirtilen sürelerin, aksine bir açıklama yoksa, sürenin saat 17.00 de sona ereceğine,

4-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde yapılacak başvuru dilekçesine 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6.maddesinde öngörülen şartlara haiz olduğunu  ve başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi eklenmesinin gerekli olduğuna;

5-) Adaylık başvurularının TÜRKİYE Barolar Birliği gelen evrak servisine alındı belgesi karşılığı teslim edilmek suretiyle kabulüne;

6-) Adaylık başvurularının 20 Aralık 2021 günü başlatılarak 30 Aralık 2021 günü saat 17.00 de sona erdirilmesine;

7-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde oy kullanacak baro başkanları seçmen listelerinin 03 Ocak 2022 günü saat 18.00’de ilan edilmesine;

8-) Seçmen listesine yapılacak itirazların 04 Ocak 2022 günü saat 17:00 de sona ermesine;

9-) Seçmen listelerine yapılacak itirazların 04 Ocak 2022 günü saat 19.00 da TBB Başkanlık Divanınca incelenerek seçmen listelerinin kesinleştirilmesine ve ilan edilmesi ile kesinleşen seçmen listesinin sandık seçmen listesi olarak kabulüne;

10-) Aday başvuru ve eki belgelerinin incelenmesi sonucu şartları adaylık için uygun olanlara ilişkin kesin aday listesinin, soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ve özgeçmişlerinin TÜRKİYE Barolar Birliği Web sitesinde 05 Ocak 2022 günü ilan edilmesine,

11-) Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimler karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan oy pusulalarının 06 Ocak  2022 tarihinde bastırılmasına;

12-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak Seçimin 15 Ocak 2022 günü saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ankara’da, TÜRKİYE Barolar Birliği, Av.özdemir öZOK Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılmasına;

13-) Seçim için görevlendirilen sandık kurulu başkanına 100 adet işbu kararın 11.maddesindeki özelliklere göre düzenlenmiş oy pusulası, basılı sayım ve döküm cetveli, seçim torbası, yeteri kadar tutanak kağıdı, oy verme kabini, sandık seçmen listesi, oy verme sandığı ile sandık kurulunca oy pusulası, oy zarflarının ve sandık kurulu tutanaklarının mühürlenmesi işlemlerinin yapılmasına,

14-) Seçim için bir adet sandık kurulmasına, seçim sandık kurulunun bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç asil, iki yedek üyeden oluşturulmasına, sandık kurulu asil ve yedeklerinin 04 Ocak 2022  günü TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanınca belirlenerek görevlendirilmelerine, sandık kurulunda oy kullanımı sırasında sürekli bir boşalma olması halinde boşalan kişinin yerinin yedek üyelerle doldurulmasına, başkan ve başkan vekilinden her ikisinin de boşalması halinde en yaşlı üyenin sandık kurul başkanlığı görevini yürütmesine;

15-) Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy pusulasının konulacağı zarfın sandık kurulu başkanınca TÜRKİYE Barolar Birliği mühürü ile mühürlenmesine mühürü olmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

16-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde oy kullanımının oy pusulalarındaki adayın adı soyadı yanında yer alan boş kutucuğun (X) işaretlenmesi suretiyle bir aday için kullanılmasına, bir adaydan fazla işaretlenmiş oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

17-) Oy sayımı sonucunda adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanmasının yapılmasına ve en çok oy alandan başlanmak üzere Anayasa Mahkemesi üye adayı seçilmiş olanların bu sıraya göre tespit edilmesine, adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar oylamanın tekrarlanmasına, sıralamada ilk üç sırayı almış olan adayların Anayasa Mahkemesi üye adayı olarak seçilmiş olacaklarına;

18-) Seçim sandık kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren tutanağın seçim mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve sandık kurulu üyelerince imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,

19-) Hesaba katılan, katılmayan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve seçimle ilgili diğer her türlü evrakın sandık kuruluna verilen torba içine konulup torbanın ağzı kapatılıp sandık kumlunca imzalanıp mühürlenmek suretiyle TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığına teslim edilerek TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığınca bir yıl süreyle saklanmasına,

20-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı seçim sonuçlarına itirazların 24 saat içinde TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanına yapılmasına, yapılacak itirazların Başkanlık Divanı tarafından derhal karara bağlanmasına,

21-) Seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üye adaylığına seçilen üç avukatın bilgilerinin TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığınca 18 Ocak 2022 günü TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmesine;

İşbu kararın ilan niteliğinde olmak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği web sayfasında yayınlanmasına;

Oybirliği ile karar verildi.

Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Başkan

Av. Sibel SUİçMEZ
Başkan Yardımcısı

Av. Gürkan ALTUN
Başkan Yardımcısı

Av.Veli KüçüK
Genel Sekreter
Av. Gökhan BOZKURT
Sayman