TBB Başkanlık Divanı Kararı

3588

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

Yönetim Kurulumuzun 21/02/2019 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar uyarınca İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçim takvimi ve seçime ilişkin çalışmalarını tamamlamış olmakla,

1-)Baro Başkanlarının seçeceği İstanbul Tahkim Merkezi üyeliği seçim takvimi başlangıç tarihinin 19 Mart 2019 tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine;

2-)İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul  üyeliği için yapılacak seçimlerle ilgili tüm ilanların www.barobirlik.org.tr internet adresindeki TÜRKİYE Barolar Birliğinin WEB sitesinde ilan edilmesine, Baro Başkanlıklarının bu duyuruyu levhasına kayıtlı tüm avukatların görebilmesi için bölgesi içindeki adliyelerdeki tüm avukat odaları ilan tahtalarında ve varsa baronun web sayfasında ilan etmelerine;

3-)Seçim için uygulanacak takvimde son günü belirtilen sürelerin, aksine bir açıklama yoksa,  saat 17.00 de sona ermesine,

4-)İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçimlerine yapılacak başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin, Baro Başkanlıklarından alınmış barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi eklenmesinin gerekli olduğuna,

5-)Adaylık başvurularının TÜRKİYE Barolar Birliği gelen evrak servisine alındı belgesi karşılığı teslim edilmek suretiyle kabulüne,

6-)Adaylık başvurularının 25.03.2019 günü başlatılarak 12.04.2019 günü saat 17.00 de sona erdirilmesine;

7-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimlerde oy kullanacak baro başkanları seçmen listelerinin 27.03.2019 günü saat 19.00 da ilan edilmesine,

8-) Seçmen listesine yapılacak itirazların  29.03.2019 günü saat 17:00 de sona ermesine,

9-) Seçmen listelerine yapılacak itirazların TBB Başkanlık Divanınca incelenerek seçmen listelerinin 01.04.2019 günü saat 19.00 da kesinleştirilmesine ve ilan edilmesi ile kesinleşen seçmen listesinin sandık seçmen listesi olarak kabulüne,

10-) Aday başvuru ve eki belgelerinin incelenmesi sonucu şartları adaylık için uygun olanlara ilişkin kesin aday listesinin, soyad alfabe sırasına göre 15.04.2019 günü ilan edilmesine,

11-) Adaylıkları kesinleşenlerin soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ve özgeçmişlerinin TÜRKİYE Barolar Birliği Web sitesinde 16.04.2019 günü yayımlanmasına;

12-) Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimler karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan oy pusulalarının 17.04.2019 tarihinde bastırılmasına;

13-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimin  19.04.2019 günü saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ankara'da, TÜRKİYE Barolar Birliği, Av.özdemir öZOK Kongre ve Kültür Merkezi Balo salonunda yapılmasına, oy verme işleminin saat 09:00'da başlamasına ve saat 17:00'de sona ermesine Sona erme saatinden önce 79 Baro Başkanının oy kullandığı saptanırsa sandığın açılmasına oy kullanma işinin sonlandırılmasına,

14-) Seçim için görevlendirilen sandık kurulu başkanına TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı tarafından 100 adet işbu kararın 11.maddesindeki özelliklere göre düzenlenmiş oy pusulası, basılı sayım ve döküm cetveli, seçim torbası, yeteri kadar tutanak kağıdı, oy verme kabini, sandık seçmen listesi, oy verme sandığı ile sandık kurulunca oy pusulası, oy zarflarının ve sandık kurulu tutanaklarının mühürlenmesi için kullanılmak üzere TBB mühürünün teslim edilmesine,

15-) Seçim için bir adet sandık kurulmasına, seçim sandık kurulunun bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç asil, iki yedek üyeden oluşturulmasına, sandık kurulu asil ve yedeklerinin 01.04.2019 günü TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanınca belirlenerek görevlendirilmelerine, sandık kurulunda oy kullanımı sırasında sürekli bir boşalma olması halinde boşalan kişinin yerinin yedek üyelerle doldurulmasına, başkan ve başkan vekilinden her ikisinin de boşalması halinde en yaşlı üyenin sandık kurul başkanlığı görevini yürütmesine;

16-) Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy pusulasının konulacağı zarfın sandık kurulu başkanınca TÜRKİYE Barolar Birliği mühürü ile mühürlenmesine mühürü olmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

17-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği için yapılacak seçimlerde oy kullanımının oy pusulalarındaki adayın adı soyadı yanında yer alan boş kutucuğun (X) işaretlenmesi suretiyle bir aday için kullanılmasına, bir adaydan fazla işaretlenmiş oy pusulalarının geçersiz sayılmasına,

18-) Oy sayımı sonucunda adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanmasının yapılmasına ve en çok oy alandan başlanmak üzere İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul  üyelerinin bu sıraya göre tespit edilmesine, adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde meslek kıdemi fazla olanın, kıdemlerinin de eşitliği halinde adayların yaşlısının, bunda da eşitlik olması halinde sandık kurulunca kura çekilerek kurada kazanmış olanın ön sırada yer almasına, sıralamada ilk dört sırayı almış olan adayların İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul  üyesi olarak seçilmiş olacaklarına,

19-) Seçim sandık kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren tutanağın seçim mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve sandık kurulu üyelerince imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,

20-) Hesaba katılan, katılmayan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve seçimle ilgili diğer her türlü evrakın sandık kuruluna verilen torba içine konulup torbanın ağzı kapatılıp sandık kurulunca imzalanıp mühürlenmek suretiyle TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığına teslim edilerek TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığınca bir yıl süreyle saklanmasına,

21-) İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliği seçim sonuçlarına itirazların 24 saat içinde TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanına yapılmasına, yapılacak itirazların Başkanlık Divanı tarafından derhal karara bağlanmasına,

22-) Seçim sonucu İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul üyeliğine seçilen dört avukatın bilgilerinin TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığınca 22 Nisan 2019 günü İstanbul Tahkim Merkezi'ne bildirilmesine;

İşbu kararın ilan niteliğinde olmak üzere TÜRKİYE Barolar Birliği web sayfasında yayınlanmasına;  oybirliği ile karar verildi.

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Av. ünsal TOKER
Başkan Yrd.

Av. Hüseyin öZBEK
Başkan Yrd.

Av. Sabiha TEKİN Genel
Sekreter
Av. Sabri Erdal GüNGöR
Sayman