TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 17.02.2018 toplantı kararları

3392
A

TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu 17.02.2018 toplantı kararları

1.6 Ocak 2018 Komisyon Toplantısı kararlarımızın gözden geçirilmesi :

a.) Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Taslağına ilişkin  çalışmalar Av. Erol Çiçek, Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Arif Ali Cangı, Av. Bülent Kaçar' dan oluşan bir alt komisyonca çalışmaların devam ettiği bildirildi.    

b.) Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için 06.02.2018' de Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için komisyonumuzdan Av. Melike Özman, Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Arif Ali Cangı, Av. İsmail Hakkı Atal Sinop'ta toplantıya katıldılar. 

c.) Cerattepe AYM başvurusuna müdahil olunmasıyla ilgili haberleştirilmesi kararlaştırıldı.

d.) Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) Av. Alev Seher Tuna ÇED sürecinin devam ettiğine dair bilgi verdi.

e) İzmir Körfez Geçiş (Otoyol ve Raylı Sistem) projesi İzmir 3. İdare Mahkemesi' nin 2017/811 Esas sayılı davasının 25 Ocak 2018 'de keşfin yapılmadığını, 01.03.2018 gününe ertelendiğini komisyonumuz adına gözlemci olarak katılan Av. Berna Babaoğlu Ulutaş aktardı. .

f.) TBMM Çevre Komisyonu'nun gündeminde olan Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı'nın izlenmesi ve yapılacakların kararlaştırılması için dayanağı olan Habitatlar ve Kuş Direktifleri'nin tercüme edilmesi gereken belgelerinin temin edilemediği anlaşıldı.

-      Ekoloji konusunda uzman tercüman tarafından Habitatlar ve Kuş Direktifleri'nin İngilizce' den Türkçe'ye çevrilmesinin TBB Yönetimi'nden istenilmesine, bu konunun takibi Av. Berna Babaoğlu Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

g.) Madencilik konusunda (Bergama, Artvin, Sivas, Uşak) özellikle bu 2009-7 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları başlıklı Genelge'nin iptal edilip sürekli yenilenen davaları hakkında bir yol haritası çıkartılması çalışması devam ediyor.        

h.) 2009-7 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları başlıklı Genelge'nin termik santral davalarında yapılabilecekler hakkında çalışma devam ediyor.        

ı.) ÇED muafiyeti uygulanan dosya ve davaların sayısının artması ve bu konuda bir listeleme yapılması hakkında çalışma devam ediyor.         

i.) Eskişehir' de kurulmak istenen Eskişehir Kömürlü Termik Santrali hakkında TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu'nun Eskişehir'de toplanmaması hakkında bilgi verildi. Bu konuda ileride yapılacak çalışmaya komisyonumuzu temsilen ilgili arkadaşlarımızın katılacağı bildirildi.

2./ Komisyonun çalışma şekli; amacı, hedefleri ve bunlara hangi yol, yöntem ve araçlarla ulaşılacağının belirlenmesi tartışılması:  

-      TBB'nin hangi davalarla ilgilenmesi,

-      Komisyon çalışmalarında öncelik sıralaması yapılması,

-      Komisyonun çevre davaları dışında kente ilişkin bir şey yapamamasının aşılması,

-      etik ilkeler, sorumluluk, aramızdaki ilişkilerin konuşulması,

-      yerel davalar başlıklar halinde belirlenmeli, yerellerin açacağı davalara bilgi, belgelerin aktarılmasının sağlanması,

-      TBB dava açacaksa genel düzenleyici işlemlere karşı dava açılması,

-      TBB'nin yerel davalarda ehliyet tartışmasını aşmak için gözlemci, objektif bilgi veren kurum olarak katılmasının faydalı olacağı konularında fikir alış verişi yapıldı.   

-      TBB' ye, avukatlık mesleğine saldırı karşısında direnmemiz gerektiği görüşüldü.

3./ Ülkemizin yaşadığı "olağanüstü koşullar" dikkate alınarak; TBB'nin tüm komisyonlarının kendi gündemleri dışında belirlenecek ortak bir hedef doğrultusunda (Anayasa, insan hakları vb) çalışma yapması ve çevre - ekoloji- kent hukuku ile ilgili çalışan kurumlara destek olmamızın yararlı olacağına karar verildi.

4./ Halksız Sinop NGS halkın katılımı toplantısı için yapılacak işlerle ilgili kararlar : 

a.) Komisyon üyeleri ve diğer katılımcıların toplantıya katılımını engelleyen kamu görevlileri hakkında TBB Başkanlığı tarafından Sinop C.Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

b.) Toplantının geçersiz olduğunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmesine, 

c.) Yaşananları yurtdışındaki özellikle Fransa ve Japonya'daki barolar, barolar birliği ve diğer hukuk kurumlarına iletilmesi, bu konuda Fransa için Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun, Japonya için de gazeteci aktivist Pınar Demircan'nın katkısının istenmesine karar verildi. 

5./ "İzmir- Gaziemir'deki radyoaktif bulaşıklı atıklar" konusunun Komisyonun gündemine alınması ve takip edilmesi önerisi kabul edildi.

-      TBB tarafından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na ayrı ayrı yazılarla İzmir- Gaziemir'deki radyoaktif bulaşıklı atıklar"konusunda ne gibi önlemler alındığı, sorunun çözümü için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi edinilmesine karar verildi.

6./ A-TBB'nin davacı olduğu ;

-      20.06.2016'da açılan "Çukurova bölgesindeki 4 termik santral lisans iptali ve 3 termik santral önlisans iptali" davaları,

-      07.09.2016'da açılan Akkuyu Nükleer Santrali önlisans iptali davası, 

-      07.09.2017'da açılan Akkuyu Nükleer Santrali lisans iptali davaları,

-      141 ovanın tarımsal SİT ilan edilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesinin istisna hükmünün iptali davaları hakkında son durum değerlendirmesi ve komisyonun bilgilendirilmesi Av.İsmail Hakkı Atal tarafından yazılı olarak yapıldı. 

B- Sağlık Bakanlığı ile Başbakanlığa Sağlık Etki Değerlendirmesi Mevzuatı oluşturulması amacıyla TBB'nin başvuru yapmasının istenilmesine, TBB Yönetim Kurulu' na sunulacak başvuru yazısının hazırlanması için Av.İsmail Hakkı Atal'ın görevlendirilmesine,  

7./ Çevre Hakkı'na ilişkin Birleşmiş Milletler organlarına başvuru yapılması konusunda Av. Bedrettin Kalın'ın görevlendirilmesine karar verildi.

8./ Cumhuriyet dönemi kültür mirası olarak Atatürk Kültür Merkezi'nin   korunmasına dair yapılacak işlemleri izlemek, gerekli girişimleri yapmak üzere Av. Ş. Can Atalay'ın görevlendirilmesine karar verildi.  

9./ Bir sonraki komisyon toplantısının 14 Nisan 2018'de Ankara'da yapılmasına, Noyan Özkan ödülleri başvuru sürecinin başlatılmasına karar verildi. Noyan Özkan Onur Ödülü jüri üyesi olarak komisyonumuzdan Av. Arif Ali Cangı'nın görevlendirilmesine karar verildi.

10./ Dünya Çevre Günü kapsamında 02 Haziran 2018'de "Su Hakkı" konulu panel yapılmasına ve aynı gün Noyan Özkan ödülünün verilmesine karar verildi. Panel organizasyonu yapmak üzere Av. Berna Babaoğlu Ulutaş, Av. Dr. Bülent Tokuçoğlu, Av. Can Atalay'ın görevlendirilmesine karar verildi.