TBB GENEL SEKRETERİ AV. GÜNEŞ GÜRSELER, ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ ORTAK PROJESİ AÇILIŞ KONFERANSINDA KONUŞTU

4370
A

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi Açılış Konferansı 1 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı konferansın öğleden sonra yapılan iki oturumunda, projenin ana yararlanıcı kurumu olan Anayasa Mahkemesi ve diğer proje paydaşı kurumların temsilcileri (Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Akademisi) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden temsilciler sunum yaptı.

Türkiye Barolar Birliği adına konuşan Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler, Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru düzenlemesi ile yasaların anayasaya uygunluğunu soyut olarak inceleyen bir yargı makamı olmaktan çıktığını, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sübjektif olarak inceleyen bir yargı organı durumuna geldiğini kaydetti. Bu vesileyle Anayasa Mahkemesi’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetimine açıldığını ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki tüm hakların Anayasa Mahkemesi önünde de geçerli olduğunu söyleyen Gürseler şunları söyledi:

“Türkiye Barolar Birliği olarak vatandaşlarımıza Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru olanağı tanınmasını en başından beri destekledik. Hazırladığımız tüm Anayasa önerilerinde bu konuda madde düzenlemeleri yaptık.

Hukuk sistemimiz içinde yeni bir yargı yolu, doğrudan ve özel olarak oluşturulmuş bir başvuru yolu olarak ortaya çıkan bireysel başvuru düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar ile birlikte bu yolun etkinliği sorununu gündeme getirmişti.

Bu yolun açılması AİHM kararlarının hukukumuzdaki etkilerine ve uluslararası insan haklarını denetleme organlarının ulusal yargı organlarımız ile etkileşimine yeni bir boyut kazandırmıştır.”

AİHM’in, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunu “tüketilmesi gerekli bir iç hukuk yolu” olduğunu kabul etmesinin de etkinliğin artmasını sağladığını ifade eden Gürseler, “Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru uygulamasında hukukun evrensel ilkelerini gözeterek, insan hak ve hürriyetlerinin korunup kollanmasında yol gösterici ve yönlendirici kararları ile gerçek hukuk devletine ulaşmada önemli bir işlevi başarıyla yerine getirmektedir” dedi.

Bireysel başvuru konusunda Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen eğitimler hakkında da bilgi veren Gürseler, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sonucunda verilen kararları istatistiklerle yorumladı.

Gürseler, bireysel başvurunun etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerini de sıraladığı konuşmasını bireysel başvuru sırasında avukatların yaşadığı sorunlara değinerek sonlandırdı.