TBB GENEL SEKRETERİ AV. GÜNEŞ GÜRSELER AVRUPA HUKUK FAKÜLTELERİ BİRLİĞİ GENEL KURULU’NA KATILDI

4223
A

Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) Genel Kurul Toplantısı ve ELFA İstanbul AGM 2015 Konferansı, 16-19 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen Genel Sekreter Av. Güneş Gürseler katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu’nun yürüttüğü ELFA  Genel Kurul Toplantısı ve ELFA İstanbul AGM 2015 Konferansı’na, 32 ülkeden 100’den fazla hukuk fakültesi dekanı ile profesörler ve delegeler katıldı.

Güncel hukuki konuların ve hukuk eğitimine ilişkin sorunların tartışıldığı toplantı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesinde Türkiye'de adil yargılanma hakkının pek çok kez ihlal edilmiş olmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

Toplantı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesi şöyle:

AVRUPA HUKUK FAKÜLTELERİ BİRLİĞİ

18 Nisan 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenen Yıllık Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen kararı almıştır:

Aşağıdaki gerekçelerle;

Avrupa'daki ve başka yerlerdeki hukuk fakülteleri, Avrupa vatandaşlarına ve bu pazarda yer alan diğer katılımcılara sağlanan hukuki hizmet talebinde ve türlerinde meydana gelen değişikliklere ayak uydurmalarını sağlayacak ileriki gelişimleri bakımından önemli bir dönüm noktasında yer almaktadırlar.

Hukukun üstünlüğüne tabi olan hukuk sistemlerinin doğru şekilde korunması için toplumda değişen gelişmeleri anlayabilecek ve bunlara karşılık verebilecek iyi eğitimli hukuk mezunlarına ihtiyaç vardır.

Herkese açık bir adalet sistemine erişim imkânı, hukukun üstünlüğüne tabi olan uygar toplum ilişkilerinin köşe taşıdır.

Bu erişim imkânı, idari eylemlerin yargısal değerlendirmelerine getirilen kısıtlamalardan dolayı pek çok ülkede tehdit altındadır.

Yargının bağımsızlığı ve kendi alanında ileri düzeyde uzmanlık bilgisine sahip olması, hukukun üstünlüğünün düzgün işleyişi için gereklidir.

AVRUPA HUKUK FAKÜLTELERİ BİRLİĞİ;

Pek çok Avrupa ülkesinde yargının bağımsızlığı ilkesinin tehdit veya baskı altında olduğunu belirtmektedir.

Türkiye'de adil yargılanma hakkının pek çok kez ihlal edilmiş olmasından üzüntü duymaktadır.

Yargının bağımsızlığını sağlamaya yönelik çabaları memnuniyetle karşılamakta ve uygun şekilde tazminat sağlanması, hakların iade edilmesi ve diğer çözüm önerilerinin sunulması için harcanan emekleri fazlasıyla desteklemektedir.

Üyelerini ve tüm Avrupa hukuk fakültelerini aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmeye davet eder:

- Hukuk öğretiminde, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına saygı gösterilmesi hususunun vurgulandığından emin olmak;

- Son derece yetkin ve düzgün eğitimli hâkimlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmek;

- Kurgusal duruşma alanında tartışılan konuya hakim olunmasına özen göstererek özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde iyi örnekler geliştirmek;

- Hukuk mezunlarının yüksek düzeyde entelektüel standartlara uygun olarak eğitilmesine yönelik ihtiyacın tam anlamıyla bilincinde olmak;

- Hukuk öğrencilerinin son derece önemli hukuk becerilerini edinmesi için doğru şekilde eğitilmesini sağlayacak hukuk fakültelerinin yeterli düzeyde finanse edilmesi konusunda baskı uygulamak;

- Yeni açılan hukuk fakültelerine iyi nitelikli hukuk öğretmenlerinin alınmasını sağlamak;

- Hukuk okuyanların hukuki eğitimlerinin, en iyi uygulamalara uygun olarak kabul edilen bir akreditasyon sistemine tabi tutulmasını, böyle bir sistemin henüz var olmaması hâlinde yasal eğitim müfredatının ve hizmetinin en azından kendi ulusal (veya federal sistemlerde bölgesel) yargı organlarının ve barolarının gerekliliklerini (müfredata daha geniş yelpazede hukuki ve benzer konuların dâhil edilmesine engel olmaksızın) yerine getirmesini ve dışarıdan değerlendirilmeye tabi tutulmasını sağlar;

- Hukuk mezunlarının bir vakum içerisinde faaliyet göstermediğini ve giderek artan uluslararasılaşmanın ve ulusötesi ilişkilerin geliştirilmesinin hukuk eğitimini yeni ve heyecan verici zorluklarla karşı karşıya getirdiğini kabul ederek onların hem başka ülkelerdeki hukuk fakültelerinde hem de başka disiplinlerdeki fakültelerde birleşik ve çift derece programlarına katılmasını desteklemek:

- Hukuk mezunlarının; hukuk sistemi ve hukukun üstünlüğünden oluşan bütünlüğün merkezine inen ihlâllerin açığa çıkarılmasında ihbarcıların rolünü anlamalarına yardımcı olmak;

- Hukuk mezunlarının, dijital çağın getirdiği sorunları ve bireysel gizliliğe saygı gösterilmesi konusundaki gerekliliği anlamalarını ve iyi donanımlı olmalarını sağlamak;

- Hukuk mezunlarını, konuşma özgürlüğünü ve demokratik toplum yapısını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınan şartlar çerçevesinde savunmaya teşvik etmek.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi kuruluşlarını ve bu kuruluşlara üye devletleri aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmeye davet eder:

- Tüm Avrupa ülkelerinde hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığının korunması ve bunlara saygı gösterilmesi için çaba sarf etmeye devam etmek;

- Bu ülkelerin fon programlarında, hukukun üstünlüğünü ve bireylerin temel haklarına saygı gösterilmesini teşvik eden projelere yeterli fon sağlandığından emin olmak;

- Hukukun üstünlüğünün korunması yönünde önemli katkılarda bulunan, Avrupa ülkelerinde en iyi düzeyde hukuk eğitiminin sağlanması ve geliştirilmesi için üye devletler tarafından üstlenilen faaliyetleri tamamlamak amacıyla Avrupa fon programının mevcut olmasını sağlamak.

Avrupa barolarını ve hukuk cemiyetlerini aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmeye davet eder:

- Kökeni bakımından Avrupalı, sonuçları bakımından ise giderek daha fazla pan-Avrupalı olan, hukuki hizmetlerin sağlanmasında değişen yapıya ve hem bireyleri hem de işletmeleri etkileyen hukuki araçların değişen yapısına karşılık hukuk eğitiminde mevcut yeni girişimleri finanse etmek veya finanse etmeye devam etmek;

- Adaletin erişilebilir ve herkese açık olmasını; etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkının zarar görmemesini sağlamak için elinden geleni yapmak.