TBB, MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ'NDEKİ BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURDU

3039

TÜRKİYE Barolar Birliği, 23.08.2022 tarih 31932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in iade masraflarının tüketiciye yüklenebilmesine neden olabilecek düzenlemeleri ile cayma hakkının kullanım alanını daraltan hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a başvurmuştur.

Anayasa’nın 172. maddesi ile devletin tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler almakla görevli olduğu kabul edilmiş, özel ve korunmaya muhtaç bir alanda bulunan tüketiciler bakımından 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ayrıntılı yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 48. maddesinin son fıkrası ile sınırları belirlenmeksizin idareye sınırsız takdir hakkı ile yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi sebebi ile Anayasa’nın 7. ve 124. maddelerine, yine aynı durumun Anayasa’nın 172. maddesi ile devlete yüklenen tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alma ödevine ve Anayasa’nın 2., 5. ve 35. maddeleri ile devlete yüklenen kişilerin mülkiyet hakkından tam olarak yararlanabilmesi ve bu hakkın etkili biçimde korunabilmesi için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı mahiyette olduğu dikkate alınarak, Anayasanın 152. maddesi uyarınca Anayasa Mahkemesine başvurulması talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız