TBB, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK'İN İPTALİ İÇİN DANIŞTAYA BAŞVURDU

2268

19.02.2022 tarih ve 31755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Nezdindeki Verilerin Korunmasına ve İşlenmesine İlişkin Yönetmelik”in “Kişinin kendisine ait kişisel veriler ile kişisel sağlık verilerine ilişkin talepleri” başlıklı 10. maddesinin üçüncü fıkrası

Kurum, kişinin kişisel verileri ile kişisel sağlık verilerini;
a) Kişinin kendisine veya noter onaylı muvafakatiyle veya e-Devlet uygulaması üzerinden kimlik teyidi ile verilen izin ile diğer gerçek veya tüzel kişilere,
b) Mahkeme kararı ile kişinin sağlık verilerine erişim izninde yetkilendirilmiş kişilere,
c) Müvekkili tarafından verilen özel vekâletnamede avukatın kişisel veriler ile kişisel sağlık verilerini talep edebileceğine yer verilmiş olması şartıyla ilgili avukatına, aktarabilir veya gerekçesini açıklayarak veri taleplerini reddedebilir.

düzenlemesini içermektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, anılan fıkranın (c) bendinde yer alan “Müvekkili tarafından verilen özel vekâletnamede avukatın kişisel veriler ile kişisel sağlık verilerini talep edebileceğine yer verilmiş olması şartıyla ilgili” ibaresinin iptali ve yargılama sonuçlanıp hüküm kesinleşinceye kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştaya başvurulmuştur.

Dava dilekçesinde, düzenlemenin silahların eşitliği ve usul ekonomisi ilkelerinin yanı sıra adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve özel vekaletname için vatandaşların ödeyeceği bedel anlamında mülkiyet hakkı gibi anayasal haklar bakımından ihlal oluşturduğu; ayrıca T.C. Anayasası’na, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na ve Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu dile getirilmiş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Kamuoyunun ve meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı