TBB VE BAROLARIN GİRİŞİMLERİYLE, YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

3456

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 09.07.2021 tarihli 2021/10258-S.21.16521 sayılı kararı ile savunma hakkının etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde alınan ifadelerde, avukat beyanlarına da ifade tutanağında yer verilmesine ilişkin başvurunun kabulüne ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar vermiştir.

Tavsiye kararına ilişkin olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 13.06.2022 tarihli 31311769.1014320 (63210) sayılı 81 İl Emniyet Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazı ile kararın tam aksine, işlem tesis edilerek ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması talimatını vermiştir.

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Kamu Denetçiliği Kurumu kararını yok sayan, yetkisinde olmayan hususlarda, temel hak ve özgürlükler ve savunma hakkını kısıtlayıcı genelgesine ilişkin Birliğimiz, barolarımız ve meslektaşlarımız tarafından yapılan girişimler neticesinde Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

22.07.2022 tarih 31900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 23. maddesinin d bendinde değişiklik yapılmış olup yönetmeliğin d bendi “Müdafi sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz. Hukukî yardım maddî olayı karartabilecek müdahalelerin yapılması anlamına gelmez. (Değişik cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir. (Ek cümle:RG-22/7/2022-31900) Müdafiîn beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir” şeklinde olmuştur.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.