TBB'nin Açtığı Davada Danıştay, Sağlıkçıların Mesleki Sorumluluk Sigortasıyla İlgili Olarak Avukat Seçme Özgürlüğüne Kısıtlama Getiren Tebliğin İptaline Karar Verdi

6227

Hekimlerin, görevlerini yerine getirirken ihmal, hata veya yanlış uygulama nedenleriyle verebilecekleri maddi zararları karşılamak üzere zorunlu olarak yaptırdıkları mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında, sigorta şirketlerinin belirlediği avukata vekalet verme zorunluluğu getiren hükmün iptaline karar verildi.

16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" ile hekimlere karşı açılan davaların tüm kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

Hekimin avukatını belirleme özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığı ve bireyin avukatını seçme hakkına aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, Danıştay 15. Dairesi’nin 2016/5555 Esasına kayıtlı açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2016/1239 YD İtiraz Nolu kararı ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Danıştay 15. Dairenin kapanması üzerine, Danıştay 10. Daire nezdinde görülmeye devam olunan davada 21.11.2019 tarih ve 2019/7032E, 2019/8575K. sayılı karar ile Tebliğ ile sözleşme özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin Anayasa'da güvence altına alınan sözleşme hürriyetine aykırı olduğu ve bireyin avukatını serbestçe belirleme hakkının Tebliğ ile ortadan kaldırılmasının hukuka uygun olmadığına karar vererek ilgili maddelerinin iptaline karar vermişti. Davalılar tarafından yapılan temyiz başvurusu İdari Dava Daireleri Kurulu 07.06.2021 tarih 2020/1440E., 2021/1177K. sayılı karar ile reddetti. Böylece iptal kararı kesinleşti.

İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı için tıklayınız.