TÜBAKKOM

6257
A

TÜBAKKOM(TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU)
BASIN AÇIKLAMASI
 
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ( TÜBAKKOM ) tarafından 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen 1.Kadın Avukatlar Kurultayında değerlendirilmek üzere, kadın avukatlara yönelik ayrımcılığın tespiti, sorunların belirlenmesi ve bu suretle toplumsal farkındalık yaratılması ile ilgili yapılan anket çalışmasına ilişkin çeşitli haberlerde hatalı değerlendirmelere yer verildiğini bildirmek ve aşağıdaki hususları kamuoyunun ve basının dikkatine önemle duyurmak isteriz.

Türkiye’deki kadın avukat sayısı 28.000’dir. Söz konusu ankete katılımcı sayısı ise 3063’tür.

“ Şiddete maruz kaldınız mı ? ” sorusuna ankete katılan  3063 avukatın % 40’ı hakaret , aşağılama , küfür ,küçük düşürme gibi şiddete uğradığını , bu % 40’ın,   % 84’ü de fiziksel, ekonomik, cinsel şiddete uğradıklarını açıklamışlardır.

Bu rakamların çeşitli haberlerde yanlış değerlendirmeler içerecek şekilde,  bütün kadın avukatların % 84’ü cinsel tacize uğruyor şeklinde yansıtılması yanlış yanıltıcı aynı zamanda kadın avukatların itibarını sarsıcı niteliktedir.

Basın etik kurallarına uygun toplumsal duyarlılık perspektifinde yapılacak olan haberlerin sorun odaklı değil çözüm odaklı bakış açısını yansıtacağını ve bunun önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.
 
Bu bağlamda 1.Kadın avukatlar kurultayı neticesinde Kadın avukatların TBB ve Baroların tüm organlarında eşit temsil edilebilmesi için “cinsiyet kotası ( %50) ”  uygulanmasını amaçlayan bir imza kampanyasının başlatıldığını bildirmek ve   1.kadın avukatlar kurultayı sonuç bildirgesini bir kez daha kamuoyu ve basın ile paylaşmak isteriz ;                                            
 
TÜBAKKOM  (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu )
1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ
TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu) 21-22 Nisan tarihlerinde TBB Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezinde 1. Kadın Avukatlar Kurultayını 34 Baronun Katılımı ve 95 delegenin katılımı ile düzenledi.

1999 Yılında kurulmuş olan TÜBAKKOM yasaların çıkarılmasında ve uygulanmasında kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında çalışmalarını sürdürürken ülkemizde demokrasinin, laik hukuk düzeninin, yargı bağımsızlığının ve savunma hakkının korunmasını temel amaç olarak benimsemiştir.

Yaşamın her alanında eşit ve görünür olmak ve meslek örgütlerimizdeki ataerkil anlayışa karşı farkındalığımızı arttırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden mesleki yapılanmadaki yerimizi sorgulamak ve söylemimizi "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde oluşturmak için düzenlenen TÜBAKKOM 1.Kadın Avukatlar Kurultayında aşağıdaki hususlar oybirliği ile kabul edilmiş ve TBB Yönetim Kuruluna iletilmiştir.

  • Barolar bünyesinde Kadın Hukuku Komisyonu/merkezlerinin kurulmasının zorunlu hale getirilmesi
  • Uluslararası sözleşmelerin iç hukuka uyarlanması ve uygulanmasında öncelikle laik, kesintisiz, zorunlu eğitimin tüm kademelerinde ve özellikle hukuk eğitiminde “toplumsal cinsiyet eşitliğinin” benimsenmesi, hukuk fakültelerinde kadının insan hakları hukukunun zorunlu ders olarak okutulması
  • Staj Eğitiminden başlamak üzere toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesine yönelik meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması, 
  • Kadın avukatların TBB ve Baroların tüm organlarında eşit temsil edilebilmesi için “cinsiyet kotası ( %50) ”  uygulanması,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yazılı görsel ve sosyal medyada işlenmesinin sağlanması,
  •  Kadın avukatların çalışma koşullarının iyileştirilmesi,  çalışma ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması bu bağlamda avukatların çocukları için barolar ve bakanlık işbirliği ile adliye binalarında çocuk bakım ünitelerinin kurulması, TBB ve barolar bünyesinde bu konuda gerekli izleme ve denetim mekanizmalarının oluşturulması,
  • Kadın Avukatların çalışma yaşamında maruz kaldığı fiziksel, ekonomik, cinsel, sözel, duygusal her türlü şiddetin önlenmesine ilişkin barolar bünyesinde denetim ve izleme biriminin kurulması, bu konuya ilişkin özellikle 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda mevzuat değişikliği yapılması,
  • 6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında yeniden yapılandırılan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Danışma Kurulunda TÜBAKKOM temsilcisinin yer alması, İllerde oluşturulacak Koordinasyon Merkezlerinin kuruluş ve işleyişinde Barolara yetki ve sorumluluk verilmesi 
  • TBB ve Baroların bütçelerinin cinsiyete duyarlı olarak düzenlenmesi
Tüm bu çözümlerin yaşama geçirebilmesi için Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuat dikkate alınarak Avukatlık Kanununda da düzenleme yapılması TÜBAKKOM 1.Kadın Avukatlar Kurultayında oybirliği ile kabul edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
 
 
Av.Hidaye KAHYAOĞULLARI
TÜBAKKOM DÖNEM SÖZCÜSÜ
(AYDIN BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANI)