TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

7392
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ İLK TOPLANTISINI YAPARAK ÖNCELİKLİ OLARAK ELE ALINACAK KONULARI BELİRLEDİ

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, 31.01.2014 tarihinde, Av. Başar Yaltı başkanlığında, Başkan Yardımcısı Av. Bahattin Yavuz, Genel sekreter Av. Nida Açıkalın, Sayman Av. Murat Farsakoğlu ve üyeler Av. Ramazan Bedir, Av. Faruk Ulaş, Av. Ümit Görgülü ve Av. Kaya Yelek’in katılımı ile ilk toplantısını yaptı.

Toplantı öncesinde Kurul, Av. Burhan Uyan ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve avukatlık mesleğinin teknolojik gelişmelere uyumu ve gelecekteki dönüşümü ile ilgili görsel sunumu izleyerek değerlendirmeye aldı.

Toplantıda yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonrasında şu kararlar alındı:

a) Merkez bünyesinde kurulması öngörülen Avukat Hakları Kurulu ve Meslek Haklarını Geliştirme Kurulunun ivedilikle oluşturulması,
b) Avukatların değerlendirmesine göre avukat hakları arasındaki önem sıralamasının ortaya çıkartılması için bir arama konferansı düzenlenmesi,
c) Veri değerlendirme kuruluşlarından da gerekli destek alınmak suretiyle, avukatlıkların sorun ve beklentilerinin bölgesel ihtiyaçlar da gözetilerek ortaya çıkartılması ve avukatlığın sosyo-ekonomik yapısının belirlenmesini amaçlayan bir anket çalışması yapılması,
d) Teknolojinin elverişli ve süratli kullanılması ve avukatlık meslek kuralları ile avukatların ödev ve sorumlulukları konularında avukatlara yönelik eğitim çalışmaları yapılması,
e) Avukatlık haftasına yetişecek şekilde, toplumdaki avukatlık algısının düzeltilmesi konusunda imaj ve tanıtım çalışmalarının yapılması,
f) Bazı adliyelerde uygulanmaya başlanmış olan, dilekçelerin, dilekçe sahibince bizzat mahkemeye verilmesini zorunlu kılan uygulamanın kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması,
g) Duruşma tutanaklarını avukatlara vermeyen mahkemelerin bu tutumlarının önüne geçilmesi için gerekli girişimlerin yapılması,
h) Adalet Bakanlığının, avukatı ilgilendiren bir uygulama kararı aldığı takdirde, bunu öncelikle Türkiye Barolar Birliğinin bilgisine başvurmak ve onayını almasını sağlamak suretiyle gerçekleşmesi yönünde çalışmaların yapılması,
i) Avukat katiplerinin ve sekreterlerinin sicilinin tutulması ve İŞKUR ile ortaklaşa eğitim verilmesi konusunda çalışma yürütülmesi,
j) İcra müdürlüklerince dosya alacağının tahsili kapsamında, avukat adına banka hesabına gönderilen paraların, avukatın 3. şahıs/şirket ve kurumlara olan borcu nedeniyle haczedilmemesinin sağlanması,
k) Reklam Yasağı Yönetmeliğinin mesleğin ihtiyaçlarına uygun bir biçimde değiştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

Yürütme Kurulu, yukarıda belirtilen konularda yapacağı çalışmaları TBB Yönetim Kuruluna sunmak üzere proje olarak somutlaştırılması için görev bölümü yaptı. Kurul ayrıca, ayda bir kez toplanılmasına ve gelecek toplantının 01.03.2014 tarihinde yapılmasına karar vererek toplantısını sonlandırdı.

TBB Avukat Hakları Merkezi; avukat haklarını en üst düzeyde korumak, mesleğin, onur ve itibarına uygun koşullarda yerine getirilmesini sağlamak, avukatlık mesleğinin değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişen iş alanlarına uyumunu sağlamak, avukatlık iş alanlarını genişletmek, teknolojinin getirdiği kolaylık ve olanaklardan avukatları maksimum düzeyde yararlandırmak için çalışmalarını sürdürecektir.

AHM, avukatların kişisel olarak uğradıkları haksızlıklarda da avukatların yanında olmayı amaçlamaktadır.

Merkez, meslektaşlarımızın tüm görüş, öneri ve katkılarına da açık bulunmaktadır.