TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, BASIN İLAN KURUMU TARAFINDAN KABUL EDİLEN “BASIN AHLAK ESASLARI”NIN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A BAŞVURMUŞTUR

1592

TÜRKİYE Barolar Birliği, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı ile belirlenen ve 06 Temmuz 2022 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açmıştır.

Söz konusu karar, kanuni dayanaktan yoksun biçimde, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz ve ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirmektedir. Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır.

Dava konusu düzenleme, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği gibi kanuni belirlilik ilkesine de açıkça aykırılık taşımaktadır.

Dilekçede dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için TÜRKİYE Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız