Türkiye Barolar Birliği Olarak Tüm Baro Başkanlarımız ve Delegelerimiz İle Birlikte Ortaya Koyduğumuz İradenin Arkasındayız

3770

Geçtiğimiz Nisan ayında TÜRKİYE Büyük Millet Meclisine sunulan Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

TÜRKİYE Barolar Birliği olarak, 4 Nisan 2022 tarihinde Mecliste grubu bulunan tüm partilere avukatların sosyo-ekonomik durumları ile avukat intiharlarının ve avukata dönük şiddetin araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulması yönündeki teklifimiz iletilmiş, Avukatlar Günü’nde bu teklifimizi Meclis çatısı altında reddeden irade aynı gün mesleğin hiçbir sorununa çözüm içermediği gibi avukatlık stajını niteliksizleştiren ve iki numaralı barolara eşitlik unsuruna tamamen aykırı şekilde adli yardım bütçesinden daha fazla pay ayıran düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşmıştır.

Birliğimiz tarafından Avukatlık Kanunu’nun 110/1. maddesi uyarınca kanun taslağını görüşmek üzere Baro Başkanları toplantıya davet edilmiş; tasarıya ilişkin baro başkanlarımızın görüşleri alınmış, taslakta düzenleme getirilmesi düşünülen konularda alternatif öneriler tartışılmıştır. Bu kapsamda stajyer avukatların ekonomik sorunlarının çözümü ile staj eğitiminin niteliğinin artırılması ve adli yardım büroları aracılığıyla yurttaşların adalete erişiminin sağlanmasında bütçe yetersizliği nedeniyle meslektaşlarımıza ücretlerinin zamanında ödenememesi konularında önerilerimiz olgunlaştırılmıştır.

Baro Başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler görüş haline getirilerek, bizzat TBB Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile katılan bazı baro başkanlarımızdan oluşturulan komisyon tarafından TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda net bir şekilde dile getirilmiş, getirilmesi düşünülen düzenlemenin staj eğitimine hiçbir katkı sunmayacağı gibi niteliğini de azaltacağı, ayrıca stajyer meslektaşlarımızın ekonomik sorunlarına çözüm olmayacağı, yurttaşların adli yardım bürosu tercihinde ayrıştırılmasının yargı bağımsızlığına gölge düşüreceği yönündeki kaygılarımız ifade edilmiş, stajda devlet destekli ücret ödemesi ile adli yardım bütçelerinin artırılması önerilerimiz iletilmiştir.

Açık, net, gerçekçi ve somut bir şekilde ortaya konan sakıncalara rağmen, teklif Adalet Komisyonunda revize edilmeksizin kabul edilmiş; teklifin Genel Kurula indirilmesine kadar geçen süreçte de çeşitli düzeylerde çok sayıda temas ve müzakerelerle yasanın getireceği büyük sorunlar açıklanmış, çözüm yöntemleri sunulmuştur. Her türlü yapıcı girişimimize rağmen bu müzakerelerden de bir sonuç alınamamış, 2 Haziran 2022 Perşembe günü Genel Kurul gündemine getirilen teklif, 8 Haziran 2022 çarşamba günü itibariyle yasalaşmış, 11 Haziran 2022 Cumartesi günü yürürlüğe girmiştir.

Avukatlık mesleğinin sorunlarını başta TÜRKİYE Barolar Birliği olmak üzere muhataplarıyla müzakere ederek değil, çoklu baro uygulamasında da görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde gündemleştiren anlayışın mesleğimizin asıl sorunlarını çözme iradesine sahip olmadığının farkındayız. Nitekim, henüz bir hafta önce TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetiminin, Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan deklarasyonda dile getirilen sorunlarımızın çözümüne dair en küçük bir katkı sunmayan, hâkim ve savcılık stajını üç yıl süren bir yardımcılık kurumu şeklinde düzenleme çalışması yapılırken avukatlık stajını içeriksizleştiren ve staj sürecini avukatlık mesleği dışında geçirmeye mahkûm kılan, çoklu baro düzenlemesiyle karşılayamadıkları beklentilerini adli yardım ödenekleriyle can suyu vermek suretiyle tatmin etme amacı taşıyan bu düzenleme, sorun çözme değil yalnızca yasa koyma kudretine sahip iktidarın mesleğimize yaklaşımını açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

TÜRKİYE Barolar Birliği olarak tüm baro başkanlarımız ve delegelerimiz ile birlikte 4-5 Haziran 2022 tarihli birinci değerlendirme toplantısı sonuç bildirgemizde ortaya konulan “mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının tesisi için somut adımların atılmaması halinde anayasal demokratik hakların sonuna kadar kullanılacağı” yönündeki iradenin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRKİYE Barolar Birliği