TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ

29138

14 Nisan 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30038

YÖNETMELİK

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 35/A ve 182 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avukat: Baro levhasına kayıtlı avukatı,

b) Baro: Uzlaşmaya davet eden avukatın bağlı olduğu baroyu,

c) Taraf: Uzlaşmayı talep ve kabul eden asili,

ç) Uzlaşma tutanağı: Taraflarca uyuşmazlık konusu hakkında tutulan, üzerinde tarafların mutabık kaldığı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 ve 68/A maddeleri uyarınca icra edilebilen ilam hükmündeki belgeyi,

d) Uzlaşma yeri: Barolarca bu amaçla tahsis edilen yeri veya taraflarca kabul edilen uzlaşma işlerinin yürütüldüğü avukat bürosunu,

e) Uzlaşma süreci: Uzlaşma davetinin kabul edilip başlama tutanağının düzenlendiği andan, uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına ilişkin tutanağın imza anına kadar geçen süreci,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzlaşmanın Temel İlkeleri

İradi olma ve eşitlik

MADDE 5 – (1) Taraflar, uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek ve sonuçlandırmak konusunda tamamen serbesttir.

(2) Taraflar, uzlaşmaya davet ederken, davete icap ederken ve süreç boyunca eşit haklara sahiptir.

Gizlilik

MADDE 6 – (1) Taraflar, avukatlar ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar aksi kararlaştırılmadıkça, uzlaşma sürecinde sadece bu süreç için hazırlanıp kendisine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile her türlü kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

(2) Uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ikrarlar, tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konusuyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak kullanılamaz. Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar taraflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzlaşma Sağlayan Avukatların Hak ve Yükümlülükleri

Özen yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Avukatlar, uzlaşma sürecinde, 1136 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen özen, doğruluk ve onur içerisinde görevlerini yerine getirmek zorundadırlar.

Masrafların ödenmesi

MADDE 8 – (1) Avukata, uzlaşma öncesinde, yapacağı masrafları karşılamak üzere müvekkili tarafından avans ödenir.

Ücret

MADDE 9 – (1) Avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır.

(2) Ücreti düzenleyen bir sözleşme olmaması halinde uzlaşma sağlanmış ise 1136 sayılı Kanun hükümlerine göre ücret ödenir.

Tarafların aydınlatılması

MADDE 10 – (1) Uzlaşma görüşmeleri sırasında avukatlar, müvekkillerine hukuki durumları hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda müvekkillerini özendirirler.

(2) Uzlaşmayı yürüten avukat; uzlaşma süreci, sürecin nasıl işleyeceği ve uzlaşmanın sonuçları hakkında kendi müvekkilini aydınlatmakla yükümlüdür. Avukat, bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini belgeleyen bir tutanağı müvekkiliyle birlikte imza altına alır.

(3) Avukatlar, uzlaşma görüşmeleri sırasında adalet ve hakkaniyete uygun davranmak ve hukuk kurallarını tam olarak uygulamak zorundadır.

Belge düzenleme ve saklama yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Uzlaşma birden çok oturum yapmayı gerektirirse, her oturum tutanağa bağlanır ve taraflar ile avukatlarınca imzalanır.

(2) Uzlaşma sürecinde düzenlenen ve ibraz edilen tüm belgeler ile süreç sonunda tutulan uzlaşma tutanağı taraflar ve avukatlarınca tutanağın imza tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzlaşmanın Sağlanması

Uzlaşma davetinin yapılması

MADDE 12 – (1) Uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, çekişme konusunu da belirterek karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimde, uzlaşma görüşmeleri için yer ve zaman önerisi ayrıca belirtilir.

Daveti kabul

MADDE 13 – (1) Uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz iradesini en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. Bu süre içerisinde cevap verilmemiş ise davet ret edilmiş kabul edilir.

(2) Varsa bu konuda yer ve zaman için kendi önerisini de belirtir.

(3) Taraflar, uzlaşmanın hangi avukatın bürosunda yapılacağı konusunda anlaşamazlarsa uzlaşma görüşmeleri baro tarafından bu amaçla tahsis edilmiş yerde yapılır.

Uzlaşma görüşmeleri

MADDE 14 – (1) Uzlaşma görüşmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Taraflarca kararlaştırılan yer ve zamanda görüşmelere başlanır.

b) Görüşmelerde uzlaşma daveti yapan taraf toplantı tutanağını tutmak üzere personel bulundurabilir.

c) Tarafların uygun bulması halinde, uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel (serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) veya danışmanlar görüşmelerde hazır bulundurulabilir. Bu kişiler ancak, sorulan sorular hakkında açıklama yapabilirler.

ç) Tarafların uygun bulması halinde toplantılar sözlü veya görüntülü kayıt altına alınabilir.

d) Görüşmelerin sonucunda uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına ilişkin tutanak düzenlenir.

Uzlaşma tutanağı

MADDE 15 – (1) Taraflar, uzlaşma sağladıkları konuda aşağıda belirtilen hususları içerir şekilde ilam hükmünde olmak üzere 'Uzlaşma Tutanağı' düzenler. Tutanakta;

a) Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,

b) Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği ikametgâhı, iletişim bilgileri),

c) Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,

ç) Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,

d) Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,

e) Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülüklerinin açıklanması,

f) Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan hakların sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde gösterilmesi,

g) Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Kanunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğunun belirtilmesi,

ğ) Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç ve giderlerinin kime yükleneceği,

h) Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,

ı) Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği,

belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliği ve Baroların Yükümlülükleri

Türkiye Barolar Birliğinin yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca yapılacak uzlaşma sağlama işlemleri ile ilgili olarak toplumu ve avukatları bilgilendiren ve özendiren tanıtım çalışmaları yapar, avukatlara bu konuda gerekli eğitim imkânı sağlar.

Baroların yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) Barolar, uzlaşma sağlama görüşmelerinin yapılması için imkânları çerçevesinde bir yer tahsis ederler ve avukatların kullanmasına hazır halde bulundururlar. Barolar, kendi bölgelerinde uzlaşma sağlama faaliyetlerini tanıtıcı çalışmalar yaparlar.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 18 – (1) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 16 ncı ve 17 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Resmi Gazete Linki