UYAP-UBAP HİZMETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

28624
A

T.C.Adalet Bakanlığı üst düzey yetkilileri ile Türkiye Barolar Birliği’nin yürüttüğü ortak çalışmalar sonucu varılan mutabakat çerçevesinde T.C.Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 02.05.2011 tarihli “Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” bağıtlanmıştır.

11.05.2011 tarihinde internet sitemize konulmak suretiyle barolarımıza ve meslektaşlarımıza duyurulan ve halen internet sitemizde bulunmakla

http://web.e-baro.web.tr/uploads/00/Haberler/Belgeler/TBB/Bakanlik_TBB_Protokol_02052011.pdf

adresinden ulaşabileceğiniz anılan protokol ile barolarımızın ve meslektaşlarımızın iş ve hizmetlerini çok daha hızlı ve etkin biçimde yapmalarının, UYAP ve UBAP Bilişim Sistemleri arasında teknolojik olanaklar kullanılmak suretiyle sağlanacak veri iletişim bağlantısı ile mevzuat çerçevesinde verilere karşılıklı olarak güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde erişilmesinin, bunların paylaşılmasının, kullanılmasının ve yine avukatların UYAP Bilişim Sistemini kullanarak diğer bilişim sistemlerindeki bilgi ve belgelere erişimlerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Anılan protokolün bağıtlanıp yürürlüğe girmesinden bu yana elde edilen kazanımlar ile barolarımıza ve avukatlarımıza sağlanan hizmetler aşağıda özetle sunulmuştur. Buna göre;

 

 1. Vergi Dairelerince UYAP’tan alınan veriler doğrultusunda avukatlara yönelik olarak yapılan vergi incelemelerinde talimat dosyaları, Yargıtay bozması sonrasında yeni numara alan dosyalar, birden fazla davacısı olan dosyaların ayrı ayrı dosyalar gibi nitelendirilmesiyle yapılan yanlış uygulamalar sonlandırılmış olup vergi denetim elemanlarının bu verileri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun biçimde  uygulamaları sağlanmıştır.
 2. Avukatların ev adreslerine yapılan tebligatlardan dolayı yaşadıkları sorunlar çözülmüş, bu bağlamda sistemin sadece avukatların iş adreslerine tebligat yapılır duruma gelmesi sağlanmıştır.
 3. UYAP Sisteminde Araç ve Gayrimenkul Hacizleri bölümünde şirketlerin isim ve unvan benzerliği nedeniyle konulan hatalı haciz uygulamalarından kaynaklanan sorunlar çözümlenmiştir.
 4. T.C.Adalet Bakanlığı’nda bulunan avukat iletişim vb. bilgileri ile Türkiye Barolar Birliği’nde bulunan bilgiler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan sorunlar giderilmiştir.
 5. Bu ve benzeri konularla ilgili UBAP ve UYAP arasındaki entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Yürütülen bu çalışmalar sonunda avukatlar değişen tebligat adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini Türkiye Barolar Birliği’ne, üyesi olduğu Baroya ve UYAP sistemine ayrı ayrı bildirmek yükünden kurtulacak, tek işlemle tüm bilgilerini güncelleme olanağına kavuşacaklardır.
 6. Türkiye’deki tüm Adliye Saraylarına yeni Avukatlık Kimlik kartlarıyla uyumlu ve avukatlara özel turnike geçiş sistemi kurulması imkanı sağlanmıştır. Bu cümleden olmak üzere Yargıtay Ceza Dairelerinin bulunduğu binaya, İstanbul-Çağlayan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tokat, Çankırı, Ankara Sincan Adliyelerine turnike kurulmak suretiyle meslektaşlarımızın kimlik kartı göstermeden, x-ray cihazına girmeden adliyeye girişleri sağlanmıştır. Diğer illerimizin Adliye Saraylarında turnike kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
 7. 5070 Sayılı Kanuna uygun elektronik imza sahibi avukatların, UBAP üzerinden UYAP Avukat Portalı’na bağlanmaları sağlanmıştır.
 8. Avukatların, UYAP Avukat Portalı üzerinden dava harcı, derdest davaların bilirkişi ve tanık, ücretleri ile keşif yolluğu, ıslah harcı, pul ve benzeri giderleri  yatırmaları sağlanmıştır. Sağlanan bu hizmet sayesinde avukat meslektaşlarımızın Adliye Sarayına gitmeden bürolarından bütün bu işlemleri, her bir işlem için EFT ve diğer masraflar karşılığı olarak 1,00 TL ödemek suretiyle yapmaları (sistem tarafından otomatik olarak tahsil edilmektedir) mümkün hale gelmiştir. Sağlanan bu hizmetle ilgili istatistiki bilgiler aşağıda “Tablo I” ve “Tablo II” de sunulmuştur.
 9. Anılan protokolün sağladığı olanakla barolarımızın talebi doğrultusunda avukat meslektaşlarımızın yararlanmaları için 313 adet duruşma salonu monitörü ücretsiz, 42 adet duruşma salonu monitörü ücretli olarak yerleştirilmiş, tüm barolarımıza ücretsiz olarak VPN/Sanal Ağ kurulumu yapılmış, tüm barolarımıza ücretsiz olarak birer adet pos cihazı ile VOİP telefon verilmiş, ücretli olarak 6 adet teknoboard sistemi kurulmuş, iki baromuza Adliye Yönetimi projesi gereğince avukatların adliye binalarındaki kısıtlı alanlara girmelerini sağlayacak barokartlı geçiş sistemi kurulmuştur.
 10. UYAP Avukat Portalı’nda avukatlara yönelik özel çalışmalar devam etmekte olup bu çalışmalardan biri olan e-mazeret sisteminin uygulamaya konulmasına ilişkin test çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Buna göre avukatların posta pulu vb. gönderme zorunluluğu olmaksızın pratik bir şekilde e-posta, sms vb. yöntemlerle bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla sistemde iyileştirme çalışmaları sürmektedir.
 11. Avukatların UYAP Avukat portalı üzerinden icra takibi/e-takip başlatmaları ile ilgili test çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Yakın bir tarihte avukatların adliyeye gitmeden icra takibi yapabilmeleri sağlanacaktır.
 12. Avukatlık ruhsatı, sicil, disiplin vb. konularla ilgili yazışma ve işlemlerin posta yerine paperless/kağıtsız olarak 5070 sayılı Kanuna uygun biçimde ve elektronik ortamda yapılmasına çok yakında bir zamanda başlanacaktır.
 13. Avukatların vekaleti olmayan dosyalarla ilgili olarak elektronik ortamda inceleme yapmasıyla ilgili olarak UYAP Avukat Portalı’nda, uygulama nedeniyle yaşanan sorunların çözümü mevzuat değişikliği gerektirdiğinden konuya ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
 14. UYAP bilirkişi portalı ile ilgili çalışmalar yürütülmekte olup, davaların uzamasına neden olan bilirkişi raporlarının gecikmesinin önlenmesi konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
 15. Noterden vekaletname çıkarılırken avukat olmayan kişilere veya yasaklı olan kişilere vekaletname çıkartılabilmesi mümkün olduğundan araç satış işlemlerinde olduğu gibi, noterden UYAP-UBAP sistemine bağlanılarak ilgili kişinin avukat olup olmadığı kontrol edilerek vekaletname çıkarılmasının ve vekaletnameyle UYAP sistemindeki kayıtlı dosyaların görüntülenebilmesinin sağlanması yönündeki çalışmalar devam etmektedir.
 16. SEGBİS olarak adlandırılan UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle ilgili çalışmalar başlatılmış olup sistemde avukatların lehine olacak düzenlemelerin yapılması hususundaki çalışmalar devam etmektedir.
 17. T.C. Adalet Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu daha önce 03.082011 tarih, B.03.0.BİD.0.00.00.08/530/4665 sayılı Bakan oluru ile ücretlendirilen UYAP Avukat portalındaki dosya bilgileri ile diğer verilere ücretsiz olarak erişilmesi sağlanmıştır.
 18. Avukatlar için özellikle icra dosyaları yönünden önemli olan borçlu Mernis, adres, trafik, tapu, SGK vb. bilgilerinin UYAP Avukat Portalı üzerinden ve ilgili olduğu dosyayla sınırlı olmak üzere görüntülenmesini sağlayacak sistemle ilgili çalışmaların testleri başarıyla sonuçlanmış, bu bağlamda sistemin çalışması nüfus ve adres bilgilerinin görüntülenmelerinin avukatlara açılmasıyla başlamıştır. Diğer sorgulamaların başlaması konusundaki çalışmalar ise son aşamaya gelmiştir. Bu sorgulamaların avukatların bürolarından UYAP aracılığıyla yapılmasına ilişkin taleplerimiz önceleri reddedilmiş, ancak daha sonra Adalet Bakanlığı dışındaki kurumların bu hizmeti sunmak için talep edecekleri ücretin ödenmesi halinde sistemin açılacağı ifade edilmiştir. TBB, barolar ve avukatların sorgulama sisteminin ücretsiz olması yönündeki talepleri ise hem ilgili kurumlarca, hem de Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi tarafından reddedilmiştir. O nedenle sorgulamaların pek çok meslektaşımızın talebi doğrultusunda ücret karşılığında yapılması hususu protokol hükmü haline getirilmiştir. Sorgulamalar için talep edilen ücretin fahişliği ise Bakanlığın her kademesinde ifade edilerek ücretin makul bir miktara indirilmesi talep edilmiştir. Bu konudaki görüşmeler devam etmekte olup önümüzdeki günlerde nimet/külfet dengesine uygun ve meslektaşlarımızı memnun edecek yeni bir düzenlemenin yapılmasının sağlanacağı umudundayız.

Bilgi ve takdirlerinize saygı ile sunulur.

Av.V.Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

 

 

TABLO I

05 Şubat 2012 Tarihi İtibari ile UYAP-BaroKart Kullanım

Baro

UYAPta Ödeme Yapan Avukat Sayısı

Kimlik Almış Avukat Sayısı

UYAPta BaroKart Kullanım Oranı

İstanbul Barosu

1167

18376

6,35%

Ankara Barosu

486

9888

4,92%

İzmir Barosu

321

4390

7,31%

Antalya Barosu

98

1866

5,25%

Bursa Barosu

93

1550

6,00%

Adana Barosu

81

1246

6,50%

Kocaeli Barosu

70

767

9,13%

Konya Barosu

59

1373

4,30%

Mersin Barosu

43

980

4,39%

Balıkesir Barosu

38

528

7,20%

Aydın Barosu

38

576

6,60%

Manisa Barosu

38

677

5,61%

Muğla Barosu

34

683

4,98%

Gaziantep Barosu

32

846

3,78%

Denizli Barosu

31

541

5,73%

Kayseri Barosu

28

649

4,31%

Diyarbakır Barosu

28

450

6,22%

Şanlıurfa Barosu

19

344

5,52%

Samsun Barosu

19

456

4,17%

Erzurum Barosu

18

250

7,20%

Sivas Barosu

18

213

8,45%

Malatya Barosu

15

267

5,62%

Çanakkale Barosu

14

232

6,03%

Hatay Barosu

13

419

3,10%

Zonguldak Barosu

12

306

3,92%

Sakarya Barosu

12

204

5,88%

Trabzon Barosu

11

297

3,70%

Tekirdağ Barosu

11

176

6,25%

Afyonkarahisar Barosu

10

235

4,26%

Nevşehir Barosu

10

151

6,62%

Burdur Barosu

10

116

8,62%

Kütahya Barosu

9

147

6,12%

Karaman Barosu

8

82

9,76%

Adıyaman Barosu

8

127

6,30%

Isparta Barosu

7

177

3,95%

Düzce Barosu

7

120

5,83%

Eskişehir Barosu

7

678

1,03%

Osmaniye Barosu

7

148

4,73%

Tokat Barosu

7

191

3,66%

Bolu Barosu

7

134

5,22%

Sinop Barosu

6

47

12,77%

Edirne Barosu

6

234

2,56%

Uşak Barosu

6

167

3,59%

Yozgat Barosu

6

103

5,83%

Kırıkkale Barosu

6

135

4,44%

Karabük Barosu

5

70

7,14%

Yalova Barosu

5

93

5,38%

Aksaray Barosu

5

120

4,17%

Kırklareli Barosu

5

166

3,01%

Rize Barosu

5

67

7,46%

Elazığ Barosu

5

224

2,23%

Van Barosu

4

185

2,16%

Erzincan Barosu

3

86

3,49%

Çorum Barosu

3

224

1,34%

Şırnak Barosu

3

74

4,05%

Siirt Barosu

2

34

5,88%

Bilecik Barosu

2

59

3,39%

Çankırı Barosu

2

61

3,28%

Kastamonu Barosu

2

143

1,40%

Ordu Barosu

2

218

0,92%

Giresun Barosu

2

172

1,16%

Niğde Barosu

2

86

2,33%

Batman Barosu

2

150

1,33%

Kırşehir Barosu

1

78

1,28%

Mardin Barosu

1

122

0,82%

Bitlis Barosu

1

51

1,96%

Amasya Barosu

1

109

0,92%

Kahramanmaraş Barosu

1

246

0,41%

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu

1

31

3,23%

Kars-Ardahan Barosu

1

56

1,79%

Bartın Barosu

1

58

1,72%

Bingöl Barosu

1

45

2,22%

TOPLAM

5,57%

 

TABLO II

YIL

AY

İşlem Sayısı

İşlem Tutarı

Günlük Ortalama

2011

6

18

491,90

22,3590

2011

7

113

4924,15

223,825

2011

8

134

11918,65

541,756

2011

9

245

20559,00

934,50

2011

10

1053

219287,38

9967,608

011

11

4134

684449,99

31111,3631

2011

12

6611

1405606,64

63891,2109

2012

1

5681

956111,19

43459,5995