YARGI ORGANLARI HAK İHLALİ YARATAMAZ MİLLETVEKİLİ CAN ATALAY SERBEST KALMALIDIR

2056

Milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusu (B.B. 2023/53898) hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı 25.10.2023 tarihinde verilmiştir. Kısa karar örneği aynı gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. Kısa kararın derece mahkemesine "hemen" gönderilmesinin amacı bu kararın "gecikmeden derhal" yerine getirilmesi ve böylece Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasıdır.
 
Anayasa Mahkemesinin 25.10.2023 tarihli kararına göre Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve bu nedenle mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasını, özgürlüğünden yoksun bırakılma halinin sona erdirilerek ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanmasını çok açık olarak karar altına almıştır.
 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetenin 32352 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Anayasanın 153’üncü maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.
 
Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararın kendisine gönderildiği 25 Ekim 2023 tarihinden beri Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmemiştir.
 
Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle; Milletvekili Can Atalay’ın kararın verildiği 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren cezaevinden salıverilmemiş olması kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının tekrar ihlali demektir. Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmemiş olması ayrıca görevi kötüye kullanmadır.
 
Yargı organlarının ortada apaçık duran Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Milletvekili seçilmiş Ş. Can Atalay’ın hak ve özgürlüklerini kısıtlamayı sürdüren bir tutum içinde olması hukuka aykırıdır ve hiçbir mazereti olamaz.
 
Milletvekili Can Atalay serbest bırakılmalıdır.
 
Türkiye Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi Yürütme Kurulu