YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNDE YER ALAN “KAMU AVUKATLARININ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLECEĞİ” TAAHHÜDÜ, “HAKLI BEKLENTİ İLKESİ” UYARINCA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR HAKTIR.

7363

KAMU AVUKATI MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARININ TAKİPçİSİ OLACAĞIZ!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30/05/2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ve bu belgenin uygulama takvimi olan İnsan Hakları Eylem Planı’nda, “Kamu Avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” taahhüdüne yer verilmiştir. Bu faaliyet için sorumlu kurum Hazine ve Maliye Bakanlığı ve süre 2 yıl olarak ilan edilmiştir.

Uygulama takvimi uyarınca, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan 6 Yargı Paketi yasalaşmış, ancak Kamu Avukatı meslektaşlarımıza yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Birliğimizce, Uygulama Takvimi ile Kamu Avukatı meslektaşlarımıza verilen taahhüdün akıbeti Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde araştırılmış ise de herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yine, bu günlerde TBMM’ye sunulmuş olan 7. Yargı Paketi incelendiğinde, Kamu Avukatlarının özlük haklarına ilişkin hiçbir düzenleme bulunmadığı görülmüştür.

Birliğimiz, avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır bir şekilde yürütülebilmesi için meslektaşlarımızın sosyal, ekonomik ve tüm alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümü ile görevlidir. Bu kapsamda; Kamu Avukatı meslektaşlarımızın ücretlerinin, Anayasamızın 55. maddesinin “Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” hükmü çerçevesinde, meslektaşlarımızın ücretlerinin belirlenmesi taleplerinin de takipçisidir.

Kamuda “Avukatlık Hizmetleri” sınıfında hizmet veren Kamu Avukatlarımıza, Anayasamızda tarif edildiği şekilde ‘yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret’ verilmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, özlük haklarının yaptıkları işe uygun olmadığı kabul edilerek düzeltileceği taahhüdünde bulunulmuş, ancak bugüne kadar hiçbir iyileştirme yapılmamıştır.

ADALET BAKANLIĞI’NIN, YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ İLE KAMU AVUKATLARININ öZLüK HAKLARI, STATü VE çALIŞMA KOŞULLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILACAĞI YöNüNDEKİ TAAHHüDü, KAMU AVUKATLARINDA “HAKLI BEKLENTİ” OLUŞTURMUŞTUR.

Danıştay İçtihatlarında ‘Haklı Beklenti’, yönetimin ister taahhüt, isterse uzun süren bir uygulamasına güvenerek olsun, bireylerin çıkarlarına ya da lehlerine olan bir sonuca ulaşabileceklerini ümit etmeleri şeklinde tanımlandığı ve yönetimin, yönetim olmaktan kaynaklanan gücünü ve olanaklarını kullanarak makul beklentiyi karşılayabileceği, baskın kamu yararı olmadığı durumlarda, kamu görevlilerinin haklı beklentilerinin zedelenmemesi gerektiği kabul edilmektedir.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kamu Avukatları Komisyonu olarak, “Haklı Beklenti” ilkesi uyarınca Kamu Avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşullarının düzeltilmesine ilişkin taahhüdün TBMM’ye sunulan 7. Yargı Paketi Kapsamında yasalaşmasını beklediğimizi, kamu avukatlarının yürüttükleri görev ve sorumluluğun niteliği ve ayrıca son dönemlerde oluşan ücret eşitsizliğinin giderilmesi için “Haklı Beklenti”nin korunması ilkesi uyarınca yürütecekleri tüm yargısal faaliyetlerde Kamu Avukatı meslektaşlarımızın yanında müdahil olacağımızı bildiririz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KAMU AVUKATLARI KOMİSYONU