Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri İş Bölümü

115098
A

18 Şubat 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28208

YARGITAY KARARI

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI

Sayı : 2012 / 1

Karar Günü : 09 / 02 / 2012

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca; Yargıtay Başkanlar Kurulunun 26.01.2012 tarih, 1 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay İşbölümü karar tasarısını görüşmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen 09.02.2012 Perşembe günü saat: 09.15’da 305 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci Başkan A.Nazım Kaynak’ın Başkanlığında toplandı.

A) Hukuk Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

HUKUK DAİRELERİ

2010'dan Devir

2011'de Gelen İş

2011'de
Çıkan İş

2012'ye
Devir

Hukuk Genel Kurulu

90

893

818

165

1. Hukuk Dairesi

1147

14910

14157

1900

2. Hukuk Dairesi

16488

23366

24221

15633

3. Hukuk Dairesi

3130

23026

22076

4080

4. Hukuk Dairesi

7360

15916

14370

8906

5. Hukuk Dairesi

6787

21622

22618

5791

6. Hukuk Dairesi

3793

15384

16072

3105

7. Hukuk Dairesi

3980

8100

8505

3575

8. Hukuk Dairesi

2697

8094

7970

2821

9. Hukuk Dairesi

44049

55000

50347

48702

10. Hukuk Dairesi

13700

20314

21680

12334

11. Hukuk Dairesi

15982

15977

17872

14087

12. Hukuk Dairesi

11909

32683

31599

12993

13. Hukuk Dairesi

5698

21235

21674

5259

14. Hukuk Dairesi

1265

16191

16458

998

15. Hukuk Dairesi

4267

7700

8203

3764

16. Hukuk Dairesi

4250

8964

10309

2905

17. Hukuk Dairesi

4846

13350

13435

4761

18. Hukuk Dairesi

2440

12478

13144

1774

19. Hukuk Dairesi

5441

16601

17072

4970

20. Hukuk Dairesi

2559

17683

16375

3867

21. Hukuk Dairesi

9936

17487

14534

12889

22. Hukuk Dairesi


18688

9126

9562

23. Hukuk Dairesi


5083

3027

2056

Toplam Hukuk

171814

410745

395662

186897


 

B) Ceza Dairelerinin İş Durum Çizelgesi;

CEZA DAİRELERİ

2010'dan Devir

2011'de Gelen İş

2011'de
Çıkan İş

2012'ye
Devir

Ceza Genel Kurulu

38

902

305

635

1. Ceza Dairesi

9067

8565

8737

8895

2. Ceza Dairesi

37380

39155

43136

33399

3. Ceza Dairesi

22390

44056

25703

40743

4. Ceza Dairesi

33719

24300

25719

32300

5. Ceza Dairesi

17062

14443

25899

5606

6. Ceza Dairesi

69296

24156

49802

43650

7. Ceza Dairesi

36513

13120

27361

22272

8. Ceza Dairesi

24808

18434

18518

24724

9. Ceza Dairesi

28456

12513

30935

10034

10. Ceza Dairesi

59219

27487

59218

27488

11. Ceza Dairesi

26552

13893

24294

16151

12. Ceza Dairesi


24526

10702

13824

13. Ceza Dairesi


36918

10155

26763

14. Ceza Dairesi


23049

6341

16708

15. Ceza Dairesi


68118

23981

44137

Toplam Ceza

364500

393635

390806

367329


GENEL TOPLAM

536314

804380

786468

554226

Hukuk ve Ceza Dairelerinin İş durum çizelgeleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

I ) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ

1.Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal problemlerimizin çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.

2.İhtisas Alanı :

  1.Yargıtay Hukuk Daireleri, “Medeni Hukuk Daireleri”, “Gayrimenkul Hukuku Daireleri”, “Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri”, “İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri” olmak üzere dört “ihtisas alanı” altında toplanır.

  2.Her Hukuk Dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.

  3.Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.

3.Temel Görev :

  1. Her Hukuk Dairesi, ihtisas alanına giren temel bir göreve sahiptir.

  2. Hukuk Dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaşmayan görevler verilmez.

  3. Zorunluluk bulunması halinde bir Hukuk Dairesine, ihtisas alanları ile uyumlu birden fazla temel görev verilebilir.

4.Zaruret bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ihtisas alanı ve temel görevi dışında da görev verilebilir.

5.İhtisas alanı ve temel görevin belirlenmesinde, taraflar arasındaki ihtilafın çözümünde uygulanması gereken hukuksal normlar esas alınır.

6.Hukuk Dairelerine verilecek işlerin belirlenmesinde, 6100 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere uyum sağlamak ve işbölümünde karışıklığı önlemek amacıyla, Sulh Hukuk / Asliye Hukuk Mahkemesi ayırımı dikkate alınmaz.

B) ORTAK HÜKÜMLER

1. Bu işbölümüne ilişkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 12.05.2011 tarihli Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca dairelerin görevinde olup henüz temyiz incelemesi sonuçlanmayan dosyaların temyiz incelemeleri aynı daireler tarafından tamamlanır.

2. Bu iş bölümünün yürürlüğe girdiği tarihten önce, eksiklikleri nedeniyle mahalline geri çevrilen dosyaların temyiz incelemesi ile temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara ilişkin karar düzeltme istemlerinin incelemesi aynı daire tarafından tamamlanır.

3. Dairelerin ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda bulunan ve açıkça diğer dairelerin görevine girmeyen davalar hakkında verilen hüküm ve kararlar, temel görevli daire tarafından incelenir.

4. Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararların temyiz inceleme görevi, asıl davaya bakacak olan daireye aittir.

5. Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun değişmesi ve değişik şekillerinin yürürlük tarihleri nazara alınarak bu iş bölümünde, eski kanunlara yapılan atıfların yeni Kanunların yürürlüğe girmesi ile birlikte yeni kanunların karşılık gelen hükümlerine yapılmış sayılır. Aynı şekilde, bu işbölümü ile yasa maddelerine yapılan diğer atıflar, ilgili yasanın değişmesi halinde yeni yasanın karşılık gelen maddelerine yapılmış sayılır.

6. Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuşmazlık söz konusu ise, temyiz incelemesi, uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait hüküm ve kararları inceleyen daire tarafından yapılır.

7. Bir davada, uyuşmazlık konusu hukuki ilişki bir kaç dairenin görev alanına giren karma sözleşmeye yahut birden ziyade sözleşme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, bunlardan Borçlar Kanunundaki özel sözleşme türüne ilişkin davalara ait hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

8. Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen kararlar ile hakemlerce ve hakemlere ilişkin her türlü işlerle ilgili hüküm ve kararların incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.

9. Ebniye Kanunu, 2510 sayılı İskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 186 ncı maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle tazminata dönüştürülen davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, ayın uyuşmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.

10. İşbölümünde 1/2 paylaşım esasına göre görev alan daireler arasında işlerin paylaşımı, o gün ya da hafta içinde gelen dosyaların eşit iki gruba ayrıldıktan sonra kura çekilmesi suretiyle yapılır.

11. Yargıtay 5. ve 18. Hukuk daireleri arasında görev bölüşümüne esas olan iller aşağıda sıralandığı şekilde (ve önceki işbölümü kararlarında olduğu gibi) iki grup halinde belirlenmiştir:

  1. Birinci Grup : Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

  2. İkinci Grup : Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İzmir, İçel (Mersin), Kayseri, Karaman, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Uşak.

12. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47. maddesi uyarınca, hakimlerin fiil ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılır.

13. Gayrimenkul mülkiyeti ya da zilyetliğinin korunması ile ilgili davalarda Hazine ya da Orman Yönetimi taraf olup, ihtilafın çözümü için orman yönünden de araştırma yapılması gerekli bulunan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi, dairelerin görevleri yazılırken istisna tutulup tutulmadığına bakılmaksızın 20. Hukuk Dairesi tarafından yapılır.

C) DAİRELERİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Gayrimenkul Mülkiyeti / Tapu Sicili

1. Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil, elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile bu davalarla birlikte açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

(16. H.D.nce bakılan kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi neden olarak tapu kaydına dayalı iptal ve tescil davaları, 8. H.D.nce bakılan Hazinenin devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları ile 3. H.D.nce bakılan ve müstakilen açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) davaları hariç olmak üzere)

2. Uygulamada “muris muvazaası” olarak tanımlanan ve 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İnançları Birleştirme Kararına konu edilen uyuşmazlıklar nedeniyle, tapu iptali ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmış ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar, (TMK. 705 ve 716. maddesinden kaynaklanan davalar)

4. Batıl ve geçerli olmayan (sahtecilik ve ehliyetsizlik gibi) nedenlerle yok hükmünde olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmış davalar (TMK. md.1025’e dayalı ve aynı Kanunun 15. vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Gabin, hata, hile ve ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (BK.’nun 21. ile 23. vd. madde hükümlerinden kaynaklanan davalar) dayanılarak açılmış tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. Bağış suretiyle tapuda gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, bağışlamadan rücu koşullarının gerçekleştiği, koşullu bağıştan koşulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koşuluyla bağıştan vazgeçme nedenleri ileri sürülerek açılan davalar (BK.’nun 240, 241, 242, 243, 244 ncü maddelerinden kaynaklanan davalar) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesine bağlanarak yapılan temlikî tasarruflar hakkında açılmış, "sözleşmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasını taşıyan tapu iptal davaları (BK.’nun 511 vd. maddeleri hükümlerinden kaynaklanan davalar) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflara yönelik olarak vekaletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile açılan tapu iptal ve tescili davaları (BK. 386. vd. Maddelerinden kaynaklanan davalar) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9. Hazine tarafından açılan, TMK.un 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. İmar uygulaması (şuyulandırması) sonucu (3194 sayılı kanun m.18, 2981 ve 3290 sayılı kanunlar m.10/c m. Hükmü uyarınca) oluşan imar parsellerinin hukuki dayanağını teşkil eden idari işlemin idari yargıda iptal edilmesiyle yolsuz tescil durumuna düşen imar çap kayıtlarının iptali ile eski kadastral mülkiyet ve geometrik durumuna çevrilmesi isteğiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11. Cemaat Vakıflarınca açılıp Asliye Hukuk Mahkemelerinden verilen tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12. Vakıfların, 5737 sayılı Yasanın 17 ve 30. maddesi uyarınca açmış oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13. Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kişi olduklarının tespitine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14. Tenkise ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararları,

İKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Medeni Hukuk

Temel Görevi : Evlilik Hukuku / Miras Hukuku

1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Aile Hukuku başlıklı İkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku" başlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar
(8. H.D.nce bakılan mal rejiminden kaynaklanan davalar, 3. HD.nce bakılan nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka davaları ve 6. HD.nce bakılan eşya davaları hariç olmak üzere)

2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Aile Hukuku başlıklı İkinci Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan hükümlerinden (TMK. m.321-395) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(18. H.D.nce bakılan “Türk Medeni Kanununun m. 282 ila 320 : Hısımlık / 1. Bölüm, 1, 2, 3 ve 4. ayırımlar: kocanın babalığı, tanıma ve babalık, evlat edinme” hükümlerinden kaynaklanan davalar ile 3. H.D.nce bakılan ev başkanının sorumluluğundan (m.369) kaynaklanan davalar hariç olmak üzere)

3. Mülga 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa ve bu kanun yerine geçen 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa göre işbu işbölümü cetvelinde gösterilen konularda yabancı mahkemelerden verilen aile hukukuna ve miras hukukuna ilişkin kararların tanınması ve tenfizi davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşmeye ve 5717 sayılı yasaya göre açılan çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa göre korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili koruma kararları, bu kararların uzatılmasına veya kaldırılmasına ilişkin davalar ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre; korunmaya muhtaç çocuklar hakkında verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararları,

6. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanuna dayanılarak alınan tedbirler,

7. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 3. Kitap : “Miras Hukuku” hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(3. HD.nce bakılan vasiyetnameye ilişkin davalar, 1. HD.nce bakılan muris muvazaası nedeniyle tapu iptal-tescil ve tenkis davaları, 7. HD.nce bakılan mirasçılık belgesine ilişkin davalar ve 8. HD.nce bakılan miras taksim, miras payının devri ve miras sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davaları hariç olmak üzere)

ÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar-Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Sebepsiz Zenginleşme / Kusursuz Sorumluluk / Kira Tespiti

1. Arada sözleşme ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın BK.nun 61-67. maddelerine temas eden sebepsiz zenginleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2. Taraflarının sıfatına (tacir olup olmadığına ve kiralayan ya da kiracı olup olmadığına) bakılmaksızın, kira sözleşmesinden kaynaklanan, kira tespiti davaları ile uyarlama davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

3. Bağımsız olarak açılan haksız işgal tazminatı (ecrimisil) taleplerine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (BK- 55, 56, 58, TMK-369 vb.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Noterlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin davalar,

6. Diş tedavi, protez v.s. yapımından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. Estetik amaçlı ameliyatlardan doğan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Araç tamirine ilişkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

9. Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. Kaynaklara, özel ve genel sulara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname" hükümlerinden (T.M.K. m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

12. Boşanma davasından bağımsız olarak açılan her çeşit nafakaya ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13. Nişan bozmadan doğan hediyelerin geri alınması ve tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Haksız Fiil Tazminatı

1. Haksız eylemden kaynaklanan ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar (her türlü haksız eylem, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız şikâyet vs.den kaynaklanan tüm davalar) nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

( 17. HD.nce bakılan trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davaları, 7. HD.nce bakılan tarafların tacirler arasında haksız eylemden kaynaklanan davalar, 7. HD.nce bakılan kaçak elektrik, su, doğalgaz kullanımından kaynaklanan davalar hariç olmak üzere)

2. Trafik kazası sonucu oluşan cismani (bedensel) zarar ile ölüm nedeniyle destekten yoksun kalmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Taraflarının tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı, ceza hukuku açısından suç oluşturan eylemlerden kaynaklanan tazminat davaları (hırsızlık, öldürme, yaralama, hakaret vs.den kaynaklanan tüm davalar) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

(17. HD.nce bakılan trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasara ilişkin tazminat davalar hariç olmak üzere)

4. Tarafların sıfatına bakılmaksızın basın yolu ile kişilik hakkına saldırıdan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. T.M.K. 24. ve B.K. 49. maddeleri gereğince kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. B.K. 18. maddesi gereğince muvazaa iddiasına ilişkin iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Menkul eşyalara ilişkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9. Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar, davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. İş akdi ile çalışmayan kamu görevlilerinin çalıştığı kuruma karşı verdikleri zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11. 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12. Özel yasalardan kaynaklanan (Maden Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi, Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) ve diğer hukuk dairelerinin görevi dışında kalan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13. Orman Kanunundan doğan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14. 3530 sayılı Tahkim Kanunundan doğan uyuşmazlıklar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

15. İcra ve İflas Kanunu 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

16. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı İcra ve İflas Kanununun 89.maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar

17. Yedieminlerin sorumluluğuna ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanmayan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

18. Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı gemi siciline kayıtsız deniz araçlarının çarpışmasından doğan davalar,

19. İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,

20. Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılacak davalar ile buna ilişkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(Ortak hükümler bölümünün 12. maddesinde yazılı davalar hariç olmak üzere)

21. Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.

BEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Kamulaştırma / Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının İhlalinden

Kaynaklanan Tazminat

1. Genel Hükümler bölümünde yazılı “Birinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan (kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılan tazminat davaları hariç olmak üzere) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2. Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taşınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. İmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (MK. 1007 md.) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. 775 sayılı Gecekondu Kanunundan Kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar.

ALTINCI HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku – Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Kira Hukuku / Ortaklığın Giderilmesi / Vefa, Şufa ve İştira Hakları

1. Kira ilişkisinden (hasılat kirası dahil) doğan tahliye davaları, tahliye davası ile birlikte görülen kira karşılığı ve tazminat davalarına ilişkin hüküm ve kararlar (6570 Sayılı Yasa m. 7, Borçlar Kanunun 249- 250- 251- 256- 260 -262-285-287-288 ),

2. İcra İflas Kanununun 10. Bab'ında (Kira alacağı ve tahliyeye ilişkin takip) düzenlenen itirazın kaldırılması davaları ile bu davayla birlikte açılan ve buna bağlı olarak tahliyeye ilişkin İcra Tetkik Merciince verilecek hüküm ve kararlar,

3. Taraflarının sıfatına bakılmaksızın (tacirler arası kira ilişkisi dahil), kira ilişkisinden kaynaklanıp (hasılat kirası dahil) kiracı, kiralayan veya mülk sahibi tarafından açılan davalar (kiracılığın tespiti, menfi tespit, itirazın iptali, alacak ve tazminat davaları) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(3. H.D.nce bakılan kira tespit ve uyarlama davaları hariç olmak üzere)

4. Hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

5. Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararları,

6. Şuf’a, iştira ve vefa haklarına ilişkin davalar sonucu (T.M.K. m. 732, 733, 734, 735, 736) verilen hüküm ve kararlar,

7. Paydaşlar veya mirasçılar arasında taşınır ve taşınmaz malların taksimi ve şüyuunun giderilmesi ( T.M.K. m. 696-699 ) davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9. Boşanmadan bağımsız olarak açılan, karı-koca arasında, Borçlar Kanunundan kaynaklanan eşya davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

YEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul / Borçlar-Ticaret

Temel Görevi : Kadastro Hukuku / Abonelik sözleşmeleri / Adi Ortaklık

1. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin verdikleri hüküm ve kararların 1/2'si (diğer yarısı 16. HD.ne ait olmak üzere)
(20. HD.nce bakılan, Hazinenin ya da Orman İdaresinin taraf olduğu ve orman yönünden değerlendirme yapılması gerekli olan davalar, 16. H.D.nce bakılan 2981 (imar), 2859 (yenileme kadastrosu) sayılı yasalardan ve 3402 sayılı kadastro kanununun 22/a maddesinden (yenileme kadastrosu) kaynaklanan davalar ile 16. H.D.nce bakılan 2/B alanlarına ilişkin kullanım kadastrosundan kaynaklanan davalar hariç olmak üzere)

2. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile diğer genel kanun hükümlerine, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 19. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 19. maddesinin 12. fıkrası hükümlerine göre, taşınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

3. Tacirler arasında haksız fiilden kaynaklanan (trafik kazalarından kaynaklanan davalar hariç) tazminat, itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
(17. H.D.nce bakılan trafik kazalarından kaynaklanan maddi hasarlara ilişkin davalar ile 4. H.D.nce bakılan trafik kazalarından kaynaklanan bedensel zararlar ile destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar hariç olmak üzere)

4. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmış mirasçılık belgesi, atanmış mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin iptali istemiyle açılmış davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

5. Tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan tazminat, itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

6. Tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz, telefon ve internet aboneliği sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

7. Tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

8. Tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar

SEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Zilyetlik Hukuku

1. Kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle TMK. 713/1. maddesine dayalı tapusuz taşınmazların tescili hakkında verilen hüküm ve kararlar,

2. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddesine dayalı ve aynı kanunun 12. maddesi gereğince açılan tescil ile tapu iptali ve tescil davaları,

3. Tapusuz taşınmazların zilyetliğe dayanılarak mülkiyet veya zilyetliğin tespiti hakkında açılan davalar (TMK.m.713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14, 17) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. T.M.K. m. 981 ve devamı maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. TMK. 713/2. maddesine dayalı tapulu taşınmazların tapu iptali ve tescili hakkında verilen hüküm ve kararlar,

6. Hazinenin mülkiyet hakkına ya da “Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan olduğu” iddiası ile açtığı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
(16. HD.nce bakılan, genel kadastro sonucu oluşmuş tapu kayıtlarının, kadastro öncesi neden olarak tapu kaydına dayanılarak iptal ve tescili davaları ile yine 16. HD.nce bakılan, kadastro harici bırakılan yerlerin 3402 Sayılı Kanunun 18. maddesi hükmü gereğince Hazine adına tescili istekli davalar hariç olmak üzere)

7. Genel Kadastro Komisyonlarınca yapılan tespit ve sınırlandırma, Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleşmiş sicillere karşı açılan tapu iptali ve tescil istekleri hakkında verilen hükümler (TMK. m.713/1, 3402 sayılı Kadastro Kanunu m. 14),
(16. HD.nce bakılan, genel kadastro sonucu tapu kaydı oluşmuş, sınırlandırılmış taşınmazlar hakkında, kadastro öncesi neden olarak tapu kaydına dayanılarak açılan iptal ve tescil istemli davalar hariç olmak üzere)

8. Eşler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (T.M.K. m.202-281) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9. 4721 sayılı T.M.K.nun 676, 677, 678. maddelerinden kaynaklanan miras taksim sözleşmesi ve miras payının devri sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklı, borçlu ve ipotek veren üçüncü kişinin itiraz ve şikayetleri üzerine İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

11. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 24 ve müteakip maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklılar, borçlu ve üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine yapmış bulundukları şikayet ve itirazları sonucu İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görevi : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalarla ilgili ve İş Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

1. 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,
(10. ve 21. H.D.nce bakılan, Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar hariç olmak üzere)

2. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 818 sayılı Borçlar Kanunundan kaynaklanan davalar,

3. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

4. 854 sayılı Deniz İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

5. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan kaynaklanan davalar,

6. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

7. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun Ek 2.maddesi gereğince kurulan Vakıf Üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından kaynaklanan davalar,

9. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

10. 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

11. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,
(Ek 1. madde kapsamında ücret garanti fonu ve Ek 2. madde kapsamındaki kısa çalışma ödeneğine ilişkin uyuşmazlıklar hariç olmak üzere),

12. Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21.maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

13. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

14. İşe iade kararının sonucuna bağlı fark ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağından doğan davalar

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görevi : Sosyal Güvenlik Hukuku

1. 4857 sayılı İş Kanununun 65. maddesinde yer alan kısa çalışma ödeneği ve primleri ile anılan kanunun 33. maddesi uyarınca hükme bağlanan ücret garanti fonu primleri ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açılan rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Aşağıda yazılı davalarla ilgili İş Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

   1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

   2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   3. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan davalar,

   4. 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,

   5. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   6. 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   7. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

   8. 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   9. 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   10. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   11. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) uyarınca yapılan takiplerden kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

   12. 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkına Kanundan kaynaklanan davalar.

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku

1. Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan Ticari İşletme, Ticaret Sicili ve Unvanı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Cari Hesap İlişkisi, Ticari İşler Tellallığı ve Acente, Şirketler (Anonim, Limitet, Kolektif ve Komandit), Kıymetli Evrak (Poliçe, Bono, Çek ve diğerleri), Yolcu ve Eşya Taşıma, Deniz Ticareti (Gemi, Donatma İştiraki, Deniz Kazaları, Deniz Taşımaları), Sigorta (Hayat, Mal, Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ve ilişkilerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

(Aşağıda yazılı davalar hariç olmak üzere:

  o 7. HD.nce bakılan, tacirler arasındaki haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları ile abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,

  o 6. HD.nce bakılan, Borçlar Kanunu'ndaki hasılat kirası hükümlerine tabi ticari işletme kiralanmasından kaynaklanan davalar,

  o 6. HD.nce bakılan, tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,

  o 3. HD.nce bakılan, kira sözleşmesinden doğan uyarlama davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar)

  o 17. HD.nce bakılan, TTK.nun 1301 nci maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortasıyla ilgili rucuan tazminat davaları ile sigortalının kendi trafik ve kasko sigortacısına, trafik sigortacısının kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile taşıma ilişkisi dışındaki ve sigortanın taraf olup olmamasına bakılmaksızın, her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar.)

2. Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, rehin karşılığında ikraz ile meşgul olma (T.M.K. m. 876-883) işlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Borçlar Kanunu'nda yer alan, işletmenin satılma veya değiştirilmesi (B.K. m. 179-180), ticari neşir mukavelesi (B.K. m. 372-385), itibar mektubu ve emri komisyonu (B.K. m.399-403), ticari mümessil ve vekiller (B.K. m. 449-456), ticari nitelikteki havale (B.K. m. 457-462), vedia (B.K. m. 463 vd) ilişkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnameler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Bankalar Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sigorta Murakabe Kanunu, 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,

6. T.T.K.nun 1460. maddesi kapsamında kalan şirketler hukuku, taşıma hukuku ve sigorta hukukundan kaynaklanan İ.İ.K.nun 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve yine İ.İ.K.nun 72 nci maddesinden doğan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : İcra ve İflas Hukuku

1. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 16. maddesi uyarınca icra müdürlüklerinin işlemlerine karşı alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin icra mahkemesine şikayet yolu ile başvuruları sonucu İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
(8. H.D.nce bakılan Rehnin (menkul ve gayrimenkul) paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklı, borçlu ve ipotek veren üçüncü kişinin itiraz ve şikayetleri üzerine İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar ile 2004 sayılı İ.İ.K.nun 24 ve müteakip maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan takiplerle ilgili olarak alacaklılar, borçlu ve üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine yapmış bulundukları şikayet ve itirazları sonucu İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar, hariç olmak üzere)

2. Genel haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların vaki itirazları üzerine alacaklıların İ.İ.K.nun 68, 68/a ve 68/b maddeleri uyarınca itirazların kaldırılması için başvurusu üzerine İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

3. Kambiyo senetlerine (çek, poliçe, bono) mahsus haciz yolu ile yapılan icra takiplerine karşı borçluların İ.İ.K.nun 169, 170 ve 170/a maddeleri uyarınca borca, imzaya itirazları ile şikayetler nedeniyle icra tetkik mercilerine yazılı başvuruları üzerine İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4. İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlüklerince cebri icra yolu ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satışlar sonucu borçlu, alacaklı ile üçüncü kişilerin icra tetkik mercilerine yapmış oldukları şikayet sonucu verilen hüküm ve kararlar ile Sulh Hukuk Mahkemelerince şüyu'un satılarak giderilmesine dair kararlar sonucu satış memurluklarınca satılan gayrimenkullerle ilgili Sulh Hukuk Mahkemelerine açılan ihalenin feshi davaları ve 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan şikayet sonucu İcra Mahkemesince verilen taşınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,

5. Taşınmazın ihalesi üzerine İ.İ.K.nun 135/2. maddesine göre borçluya, taşınmaz başkaları tarafından işgal edilmekte ise, bu kişilere çıkarılan tahliye emrine yönelik şikayetler üzerine İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

6. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 71. maddesi uyarınca İcra Mahkemelerince verilen takibin iptali ve taliki ile ilgili hüküm ve kararlar,

7. Borçluların icra takibi ile ilgili icra müdürlüklerince yapılan icra tebliğleri ile ilgili İcra Tetkik Mercilerine açmış bulundukları usulsüz tebligatlarla ilgili şikayetleri nedeniyle verilen hüküm ve kararlar ile borçluların, İcra İflas Kanunu'nun 65. maddesi uyarınca verdikleri gecikmiş itiraz talepleri ile ilgili İcra Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

8. Hacizle ilgili olarak borçluların, İcra Mahkemesine açmış bulundukları haczedilmezlik şikayetleri ve alacaklıların İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kişilerdeki alacakları ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karşılık üçüncü kişilerin İcra Mahkemelerine vaki şikayetleri üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4. fıkrası uyarınca üçüncü kişinin tazminatla mahkûm edilmesi isteği üzerine İcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,

ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Sözleşme Hukuku / Tüketici Hukuku

1. Borçlar Kanununun ikinci kısmında yer alan sözleşmelerden (İstisna akdi hariç akdin muhtelif nevilerinden) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2. Özel kanunlara göre yapılan sözleşmelerden doğan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(7. H.D.nce bakılan abonelik sözleşmeleri, 18. H.D.nce bakılan eğitim tazminatları ile 11. ve 15. H.D.nin görevlerine giren davalar hariç olmak üzere)

3. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kalan ve Tüketici Mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,

4. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel mahkemelerde açılan alacak, itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

5. İmalatçının sorumluluğuna ilişkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi ilişkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dahil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan davalara ilişkin olarak verilen hüküm ve kararlar.
(11. ve 15. Hukuk dairelerinin görevine giren davalar hariç olmak üzere)

ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Sınırlı Ayni Haklar, Şahsi Haklar / Kamu Orta Malları / Gayrimenkul

Mülkiyetinin Sınırları

1. Sınırlı ayni haklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
(6. Hukuk Dairesince bakılan şufa, iştira, vefa haklarına dayanılarak açılanlar ile diğer hukuk dairelerinin görevlerine giren davalar hariç olmak üzere

2. Kamu orta mallarından mera, yaylak, kışlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,

3. Şahsi haklara dayalı ve taşınmaz mallarla ilgili:

   1. Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,

   2. Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli 1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

   3. Tahsis kararlarına dayalı elatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,

   4. İnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı),

   5. Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali ve tescil davaları,

Sonucu verilen hüküm ve kararlar

4. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1027. maddesi gereğince tapuda isim ve soyadı düzeltilmesi istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

9. Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuşmazlık konusu olmayan tapuda yazılı şerhin ve ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

11. 5520 sayılı Kanunla değişik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

12. Tapu kaydına bağlı taşınmazlarda, Türk Medeni Kanununun 737. maddesine dayalı komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

13. Komşuluk hukukundan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONBEŞİNCİ HUKUK DAİRESİ

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Eser Sözleşmesi

1. İşin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın bütün istisna (eser) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen (BK.nun 355-376. maddelerine göre) hüküm ve kararlar,
(23. H.D.nce bakılacak olan arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar ile 3. H.D.nce bakılacak olan "Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar hariç olmak üzere)

 

ONALTINCI HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Kadastro Hukuku / İmar Hukuku

1. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca kurulan Kadastro Mahkemelerinin verdikleri hüküm ve kararların 1/2'si (diğer yarısı 7. HD.ne ait olmak üzere),
(20. HD.nce bakılan ve orman yönünden değerlendirme yapılması gerekli olan davalar ile 16. Hukuk Dairesince bakılacak olan 2981, 2859 sayılı yasalardan ve 3402 sayılı kadastro kanununun 22/a maddesinden kaynaklanan davalar ile 2/B alanlarına ilişkin kullanım kadastrosu hariç)

2. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca yapılan "Afet Kadastrosu"ndan kaynaklanan tüm davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Kadastro öncesi nedenle ve tapu kaydına dayanılarak, genel kadastro sonucu tapu kaydı oluşmuş ya da kamu orta malı (mera, yaylak, kışlak, genel harman yeri) olarak sınırlandırılmış taşınmazlar hakkında, tapu iptal ve tescil istemiyle (3402 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca) genel mahkemelerde açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun ile 3402 sayılı yasanın 22/a maddesi uyarınca yapılan yenileme kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu Kadastro Mahkemeleri ya da genel mahkemeler tarafından verilen hüküm ve kararlar,

5. Kadastro harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında tapu kaydına dayalı olarak açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taşınmazlar hakkında, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine dayalı olarak açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. 2981 sayılı kanundan doğan uyuşmazlıklar ile ilgili olarak açılan davalar nedeniyle Kadastro Mahkemeleri ya da Genel Mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,
(1. H.D.nce bakılan imar uygulaması sonucu oluşan imar parsellerinin hukuki dayanağını teşkil eden idari işlemin iptal edilmesiyle yolsuz tescil durumuna düşen imar çap kayıtlarının iptali ile eski kadastral mülkiyet ve geometrik durumuna çevrilmesi isteğiyle açılan davalar hariç olmak üzere)

9. 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan kullanım kadastrosuna ilişkin davalar nedeniyle genel mahkemeler ile Kadastro Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

10. 5831 sayılı yasanın 8. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen Ek-4. madde uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan (6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanlarda, taşınmaz üzerindeki zilyetlik ve muhdesatın aidiyetinin belirlenmesi) kaynaklanan davalar nedeniyle Kadastro Mahkemeleri ile genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,

ONYEDİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Trafik Kazaları (Tazminat – Sigorta) / Merci Tayini

1. Trafik kazası sonucu oluşan maddi hasara ilişkin tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve karar,

2. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1301. maddesinden kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile taşıma ilişkisi dışındaki ve sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

4. İcra İflas Kanunu ve 6183 sayılı kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve diğer dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

6. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun 96 ve devamı maddelerine göre hacizden doğan ve İcra Tetkik Merciince karara bağlanan istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. İcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. Kesinleşen takip sonucu icra müdürlüklerinin haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikayetler üzerine İcra Mahkemeleri (İİK.nun 96, 97, 99. maddeleri) tarafından verilen hüküm ve kararlar,

9. Adli Yargı içinde, yargı yeri belirlenmesine ilişkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi (merci tayini),

ONSEKİZİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku / Medeni Hukuk

Temel Görevi : Kat Mülkiyeti – Kişiler Hukuku – Hısımlık – Vesayet - Kamulaştırma

1. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

2. Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda paydaşlardan veya birlikte malik olanlardan birinin, taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Yasanın 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve kararlar,

3. Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak yönetiminden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

4. Genel hükümler bölümünde yazılı “İkinci Grup”ta yer alan illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunundan kaynaklanan (kamulaştırmasız elatma nedeniyle açılan tazminat davaları hariç olmak üzere) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. 4721 sayılı T.M.K.nun Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Gerçek Kişiler" başlıklı 1. Kısmında yer alan maddelerden (T.M.K. m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

6. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

7. 4721 sayılı T.M.K.nun Kişiler Hukuku başlıklı 1. Kitabının "Tüzel Kişiler" başlıklı 2. Kısmında yer alan maddelerden (T.M.K. m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

8. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre açılmış derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

9. Meslek kuruluşları (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları, Siyasi Partiler gibi) ve bu kuruluşlarla üyeleri arasında çıkan ve dernekler hukuku hükümleri uygulanmayan uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

10. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 ve devamı maddeleri kapsamında kalan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların kuruluş ve tescil işlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiştirilmesi, vakfın teşkilatı (örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiştirilmesi, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar Yasasına tabi olan vakıflarda vakfiye şartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla ilgili olarak açılan davalara ilişkin hüküm ve kararlar,

11. 4721 sayılı T.M.K.nun 2. Kitabının, "Hısımlık" başlıklı 2. Kısmında yer alan "Soybağının Kurulması" başlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan maddelerden (T.M.K. m.282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

12. 4721 sayılı T.M.K.nun 2. Kitabının, "Vesayet" başlıklı 3. Kısmında yer alan maddelerden (T.M.K. m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

13. 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

14. Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanun ve 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine ilişkin Kanun, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 5401 sayılı Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkındaki Kanun, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunları, 2330 sayılı Maddi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 3580 sayılı Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlaşma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve benzeri kanunlarda yer alan okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

ONDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Ticaret Hukuku / Bankalar Hukuku

1. Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan her türlü davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
(7. H.D.nce bakılan su, elektrik, doğalgaz, internet ve telefon aboneliği sözleşmeleri hariç olmak üzere)

2. Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, Taşıma Hukuku ve Sigorta Hukuku uygulamasından ve istisna sözleşmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;

   1. İİK.'nun 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

   2. İİK.'nun 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

   3. İİK.'nun 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,

3. Banka ticari kredi sözleşmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
(13. H.D.nce bakılan ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunundan kaynaklanan davalar hariç olmak üzere)

4. Finansal Kiralama Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

5. Factoring Sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6. İ.İ.K.nun 89. maddesi uyarınca açılmış ve tarafların tacir sıfatını haiz bulunduğu menfi tespit davaları,

7. Ticari nitelikteki alım-satım sözleşmesine dayanan ihtiyati haciz talebi üzerine verilen kararlarla, ihtiyati hacze itiraz üzerine verilen kararlar.
(7. H.D.nce bakılan su, elektrik, doğalgaz, internet ve telefon aboneliği sözleşmeleri hariç olmak üzere)

YİRMİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Gayrimenkul Hukuku

Temel Görevi : Orman Hukuku

1. Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi dışına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi işlemlerinden kaynaklanan davalar nedeniyle Kadastro Mahkemeleriyle Genel Mahkemelerde açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

2. Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olduğu, tapu iptal-tescil, tescil, ve/veya elatmanın önlenmesi istemiyle genel mahkemelerde açılan ve orman yönünden değerlendirme yapılması gerekli bulunan (orman iddiasında bulunulmuş olması, çekişmeli taşınmazın sınırında ya da yakın çevresinde orman taşınmazı bulunması nedeniyle 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması, kesinleşmiş olsun ya da olmasın orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereği bulunan) davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

3. Orman İdaresi ya da Hazinenin taraf olduğu ve orman yönünden değerlendirme yapılması gerekli bulunan (orman iddiasında bulunulmuş olması, çekişmeli taşınmazın sınırında ya da yakın çevresinde orman taşınmazı bulunması nedeniyle 6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme yapılması, kesinleşmiş olsun ya da olmasın orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine ilişkin haritaların uygulanması gereği bulunan) davalar nedeniyle Kadastro Mahkemelerinden verilen hüküm ve kararlar,

4. Hakimin reddi kararları,

 

YİRMİBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görevi : Sosyal Güvenlik Hukuku

1. Hizmet tespiti ve birlikte işçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve işveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

2. 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca işçi tarafından tasarrufu teşvik ve nema alacağı ile ilgili işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

3. 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki uyuşmazlıklara ilişkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,

4. İş kazaları ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davalarından kaynaklanan işveren ve işçi arasındaki rü'cu davaları ile, İş kazaları ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat istemiyle birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

5. Aşağıda yazılı davalarla ilgili İş Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

   1. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,

   2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   3. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan davalar,

   4. 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,

   5. 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   6. 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

   7. 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,

   8. 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   9. 2147 sayılı Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   10. 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

   11. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsiline ilişkin olarak) uyarınca yapılan takiplerden kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),

   12. 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkına Kanundan kaynaklanan davalar.

YİRMİİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Temel Görevi : İş Hukuku

Aşağıda yazılı davalarla ilgili ve İş Mahkemelerince verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi Yargıtay 9. ve 22. Hukuk Daireleri arasında eşit olarak paylaşılmak suretiyle yapılır:

1. 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan davalar,
(10. ve 21. H.D.nce bakılan, Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar hariç olmak üzere)

2. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 818 sayılı Borçlar Kanunundan kaynaklanan davalar,

3. 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,

4. 854 sayılı Deniz İş Kanunundan kaynaklanan davalar,

5. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan kaynaklanan davalar,

6. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında iş sözleşmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,

7. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun Ek 2.maddesi gereğince kurulan Vakıf Üniversiteleri öğretim elemanları ile üniversite arasında İş Kanunu ve iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

8. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında 6772 sayılı Kanunda öngörülen ilave tediye alacağından kaynaklanan davalar,

9. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundan ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan davalar,

10. 2821 sayılı Sendikalar Kanunundan kaynaklanan davalar,

11. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,
(Ek 1. madde kapsamında ücret garanti fonu ve Ek 2. madde kapsamındaki kısa çalışma ödeneğine ilişkin uyuşmazlıklar hariç olmak üzere),

12. Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21.maddesi kapsamında iş kaybı tazminatından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalar,

13. 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işverenler arasında İcra ve İflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iş sözleşmesinin yapılması veya devamı sırasında işçiden alınan senedin iptali davaları,

14. İşe iade kararının sonucuna bağlı fark ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağından doğan davalar

YİRMİÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

İhtisas Alanı: Borçlar / Ticaret Hukuku

Temel Görevi : Ticaret Hukuku

1. Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,

2. Genel mahkemelerden verilmiş iflas ve iflasın ertelenmesine ilişkin hüküm ve kararlar,

3. Genel mahkemelerden verilmiş (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya ilişkin hüküm ve kararlar,

4. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması talebine ilişkin hüküm ve kararlar,

5. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 142. maddesi uyarınca İcra Mahkemeleri ile Genel Mahkemelerde görülen, haciz yolu ile takiplerde düzenlenen sıra cetveline ilişkin şikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

6. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 151. maddesi uyarınca rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takiplerde düzenlenen sıra cetveline ilişkin şikayet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,

7. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline yönelik şikayet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik şikayetler) sonunda verilen hüküm ve kararlar,

8. Arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,

9. 2004 sayılı İ.İ.K.nun 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.

    II.YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

A- ORTAK HÜKÜMLER

1-Bu işbölümü; işbölümünün yürürlüğe girdiği tarih dahil olmak üzere, tebliğnamesi bu tarihten sonra düzenlenen işler için geçerli olacaktır.

2-İstisnalar dışında; bu işbölümüne dayalı olarak dairelerce dosya devri yapılamayacağı gibi her daire önceki işbölümü gereğince kendisine gelmiş olan işler ile daha önce kendisine gelmiş olmakla birlikte bozma veya herhangi bir nedenle daire dışına gönderdiği işlerden geri gelenlere bakmaya devam edecektir.

3-Hırsızlık suçlarına ilişkin olarak düzenlenecek tebliğnameler; 1 Eylül 2012 tarihine kadar 2. ve 13. Ceza Dairelerine (eşit olarak), bu tarih ve sonrasında ise 2, 6 ve 13. Ceza Dairelerine (eşit olarak), yağma suçundan düzenlenen tebliğnamelerin ise tamamı 6. Ceza Dairesine gönderilecektir.

4-Dördüncü Ceza Dairesi'nin uhdesinde bulunan ve işbölümünün yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla karara bağlanmamış olan "ihaleye fesat karıştırma suçuna" ilişkin tüm dosyalar Beşinci Ceza Dairesine devredilecektir.

5-Eylemlerin nitelendirilmesine ve suçların unsurlarının değiştirilerek başka bir suça dönüştürülmesine ilişkin olarak yeni düzenleme yapılması halinde, görevin belirlenmesinde yeni adlandırmaya itibar edilecektir.

B- DAİRELERİN GÖREVLERİ

BİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 81&S230;&S230;Kasten öldürme

Madde 82&S230;&S230;Nitelikli haller

Madde 83&S230;&S230;Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi

Madde 84&S230;&S230;İntihara yönlendirme

Madde 87/4&S230;Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi

İKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147 &S230;..Hırsızlık (Üçte biri)

Madde 163&S230;.Karşılıksız yararlanma (Yarısı)

Madde 165&S230;Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, (Tamamı)

Madde 167, 168, 169&S230;Ortak hükümler

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 86&S230;Kasten yaralama

Madde 87&S230;Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama (Dördüncü fıkra hariç)

Madde 88&S230;Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

6831 sayılı Yasaya aykırılıktan kaynaklanan işler

DÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 97&S230;Terk

Madde 98&S230;Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Madde 106&S230;Tehdit

Madde 107&S230;Şantaj

Madde 108..Cebir

Madde 111&S230;Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 112&S230;Eğitim ve öğretimin engellenmesi

Madde 113&S230;Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

Madde 114&S230;Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

Madde 115&S230;İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

Madde 116..Konut dokunulmazlığını ihlal

Madde 117&S230;İş ve çalışma hürriyetinin ihlali,

Madde 118&S230;Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

Madde 119&S230;Ortak hüküm

Madde 120&S230;Haksız arama

Madde 121&S230;Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi

Madde 122&S230;Ayırımcılık,

Madde 123..Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Madde 124&S230;Haberleşmenin engellenmesi

Madde 125..Hakaret

Madde 126..Mağdurun belirlenmesi

Madde 127..İsnadın ispatı

Madde 128..İddia ve savunma dokunulmazlığı

Madde 129..Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

Madde 130..Kişinin hatırasına hakaret

Madde 131..Soruşturma ve kovuşturma koşulu

Madde 181&S230;Çevrenin kasten kirletilmesi

Madde 182&S230;Çevrenin taksirle kirletilmesi

Madde 183&S230;Gürültüye neden olma

Madde 184&S230;İmar kirliliğine neden olma

BEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 235&S230;İhaleye fesat karıştırma

Madde 236&S230;Edimin ifasına fesat karıştırma

Madde 237&S230;Fiyatları etkileme,

Madde 238&S230;Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,

Madde 239&S230;Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin açıklanması,

Madde 240&S230;Mal veya hizmet satımından kaçınma,

Madde 241&S230;Tefecilik,

Madde 242&S230;Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,

Madde 247&S230;Zimmet

Madde 248&S230;Etkin pişmanlık

Madde 249&S230;Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 250&S230;İrtikap

Madde 251&S230;Denetim görevinin ihmali

Madde 252&S230;Rüşvet

Madde 253&S230;Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 254&S230;Etkin pişmanlık

Madde 255&S230;Yetkili olmadığı iş için yarar sağlama

Madde 256&S230;Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,

Madde 257&S230;Görevi kötüye kullanma,

Madde 258&S230;Göreve ilişkin sırrın açıklanması,

Madde 259&S230;Kamu görevlisinin ticareti,

Madde 260&S230;Kamu görevinin terki veya yapılmaması,

Madde 261&S230;Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ,

Madde 262&S230;Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,

Madde 263&S230;Kanuna aykırı eğitim kurumu,

Madde 264&S230;Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,

Madde 265&S230;Görevi yaptırmamak için direnme,

Madde 266&S230;Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,

Yargı yeri belirlemeleri,


Dava nakli

ALTINCI CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147 &S230;..Hırsızlık (Üçte biri)

Madde 148&S230;Yağma (Tamamı)

Madde 149&S230;.Nitelikli yağma (Tamamı)

Madde 150&S230;.Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 167, 168, 169&S230;Ortak hükümler

YEDİNCİ CEZA DAİRESİ

Özel Ceza Yasalarından veya Kabahatler Yasası'ndan doğan ve başka dairelerin görev alanına girmeyen suçlar ve kararlar

SEKİZİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 94&S230;.İşkence,

Madde 95&S230;.Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence,

Madde 96&S230;.Eziyet ,

Madde 154..Hakkı olmayan yere tecavüz ,

Madde 170&S230;..Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

Madde 171&S230;..Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,

Madde 172&S230;..Radyasyon yayma,

Madde 173&S230;..Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,

Madde 174&S230;..Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,

Madde 175&S230;Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,

Madde 176&S230;.İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,

Madde 177&S230;Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,

Madde 178&S230;.İşaret ve engel koymama,

Madde 197&S230;.Parada sahtecilik,

Madde 198&S230;.Paraya eşit sayılan değerler,

Madde 199&S230;Kıymetli damgada sahtecilik,

Madde 200&S230;Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,

Madde 201&S230;.Etkin pişmanlık,

Madde 202&S230;.Mühürde sahtecilik ,

Madde 213&S230;Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ,

Madde 214&S230;.Suç işlemeye tahrik,

Madde 215&S230;.Suçu ve suçluyu övme,

Madde 216&S230;.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,

Madde 217&S230;.Kanunlara uymamaya tahrik,

Madde 218&S230;Ortak hüküm,

Madde 243..Bilişim sistemine girme

Madde 244..Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

Madde 245..Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması

Madde 246..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına ilişkin işler

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya ilişkin işler

Bu işbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve Türk Ceza Yasasından kaynaklanan tüm diğer suçlar

DOKUZUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 76&S230;.Soykırım

Madde 77&S230;.İnsanlığa karşı suçlar

Madde 78&S230;.Örgüt

Madde 79&S230;.Göçmen kaçakçılığı

Madde 80&S230;.İnsan ticareti

Madde 219..Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma

Madde 220..Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Madde 221..Etkin pişmanlık

Madde 222..Şapka ve Türk harfleri

Madde 267&S230;İftira

Madde 268&S230;Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

Madde 269&S230;Etkin pişmanlık

Madde 270&S230;Suçu üstlenme

Madde 271&S230;Suç uydurma

Madde 272&S230;Yalan tanıklık,

Madde 273&S230;Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,

Madde 274&S230;Etkin pişmanlık

Madde 275&S230;Yalan yere yemin

Madde 276&S230;Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık

Madde 277&S230;Yargı görevi yapanı etkileme,

Madde 278&S230;Suçu bildirmeme,

Madde 279&S230;Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi

Madde 280&S230;Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,

Madde 281&S230;Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme

Madde 282&S230;Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

Madde 283&S230;Suçluyu kayırma,

Madde 284&S230;Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,

Madde 285&S230;Gizliliğin ihlali,

Madde 286&S230;Ses ve görüntülerin kayda alınması

Madde 287&S230;Genital muayene,

Madde 288&S230;Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

Madde 289&S230;Muhafaza görevini kötüye kullanma

Madde 290&S230;Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması

Madde 291&S230;Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,

Madde 292&S230;Hükümlü veya tutuklunun kaçması

Madde 293&S230;Etkin pişmanlık

Madde 294&S230;Kaçmaya imkan sağlama,

Madde 295&S230;Muhafızın görevini kötüye kullanması

Madde 296&S230;Hükümlü veya tutukluların ayaklanması

Madde 297&S230;İnfaz kurumuna veya tutuevine yasak eşya sokmak

Madde 298&S230;Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Madde 299..Cumhurbaşkanına hakaret

Madde 300..Devletin egemenlik alametlerini aşağılama

Madde 301..Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

Madde 302&S230;Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak

Madde 303&S230;Düşmanla işbirliği yapmak,

Madde 304&S230;Devlete karşı savaşa tahrik

Madde 305&S230;Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama

Madde 306&S230;Yabancı devlet aleyhine asker toplama,

Madde 307&S230;Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma,

Madde 308&S230;Düşman devlete maddi ve mali yardım

Madde 309..Anayasayı ihlal

Madde 310..Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı

Madde 311..Yasama organına karşı suç

Madde 312..Hükümete karşı suç

Madde 313..Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan

Madde 314..Silahlı örgüt

Madde 315..Silah sağlama

Madde 316..Suç için anlaşma

Madde 317..Askeri komutanlıkların gaspı

Madde 318..Halkı askerlikten soğutma

Madde 319..Askerleri itaatsizliğe teşvik

Madde 320..Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma

Madde 321..Savaş zamanında emirlere uymama

Madde 322..Savaş zamanında yükümlülükler

Madde 323..Savaşta yalan haber yayma

Madde 324..Seferberlikle ilgili görevin ihmali

Madde 325..Düşmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü

Madde 326..Devletin güvenliğine ilişkin belgeler

Madde 327..Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme

Madde 328..Siyasal veya askeri casusluk

Madde 329..Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama

Madde 330..Gizli kalması gereken bilgileri açıklama

Madde 331..Uluslararası casusluk

Madde 332..Askeri yasak bölgelere girme

Madde 333..Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik

Madde 334..Yasaklanan bilgileri temin

Madde 335..Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini

Madde 336..Yasaklanan bilgileri açıklama

Madde 337..Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama

Madde 338..Taksir sonucu casusluk fiilerinin işlenmesi

Madde 339..Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

Madde 340..Yabancı devlet başkanına karşı suç

Madde 341..Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret

Madde 342..Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç

Madde 343..Karşılıklılık koşulu


298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasaya ilişkin işler


1631 sayılı Askeri Ceza Yasasının 131. maddesinde düzenlenen suçlar,


2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Yasa


2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilat Yasası


3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası


4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası


5253 sayılı Dernekler Yasası


5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Yasaya ilişkin işler

07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Yasa ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 14. maddesine eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Yasaya göre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve işler ile aynı yasa uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve işlerden temyizen intikal edecek olan işler

ONUNCU CEZA DAİRESİ

Madde 185..Zehirli madde katma

Madde 186..Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti

Madde 187..Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma

Madde 188..Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

Madde 189..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 190..Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma

Madde 191..Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak

Madde 192..Etkin pişmanlık

Madde 193..Zehirli madde imal ve ticareti

Madde 194..Sağlık için tehlikeli madde temini

Madde 195..Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma

Madde 196..Usulsüz ölü gömülmesi

2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasaya ilişkin işler

3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Yasaya ilişkin işler

5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yasaya ilişkin işler

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında)

ONBİRİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 203&S230;Mühür bozma

Madde 204..Resmi belgede sahtecilik

Madde 205..Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 206..Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan

Madde 207..Özel belgede sahtecilik

Madde 208..Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek

Madde 209..Açığa imzanın kötüye kullanılması

Madde 210..Resmi belge hükmünde belgeler

Madde 211..Daha az cezayı gerektiren hal

Madde 212..İçtima

213 sayılı Vergi Usul Yasasından kaynaklanan işler

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar

ONİKİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 85..Taksirle öldürme

Madde 89..Taksirle yaralama

Madde 90..İnsan üzerinde deney

Madde 91..Organ ve doku ticareti

Madde 92..Zorunluluk hali

Madde 93..Etkin pişmanlık

Madde 132..Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Madde 133..Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Madde 134..Özel hayatın gizliliğini ihlal

Madde 135..Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 136..Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 137..Nitelikli haller

Madde 138..Verileri yok etmeme,

Madde 139..Şikayet

Madde 140..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 179..Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

Madde 180..Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma

2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasasından kaynaklanan işler,

5271 sayılı CMK'nun 141-144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle tazminat

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında)

ONÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 141 ila 147 &S230;..Hırsızlık (Üçte biri)

Madde 160&S230;.Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (Tamamı)

Madde 163&S230;.Karşılıksız yararlanma (Yarısı)

Madde 167, 168, 169&S230;Ortak hükümler

ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Madde 99..Çocuk düşürtme

Madde 100..Çocuk düşürme

Madde 101..Kısırlaştırma

Madde 102..Cinsel saldırı

Madde 103..Çocukların cinsel istismarı

Madde 104..Reşit olmayanla cinsel ilişki

Madde 105..Cinsel taciz

Madde 109..Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Madde 110..Etkin pişmanlık

Madde 111..Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

Madde 223..Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması

Madde 224..Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

Madde 225..Hayasızca hareketler

Madde 226..Müstehcenlik

Madde 227..Fuhuş

Madde 228..Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Madde 229..Dilencilik

Madde 230..Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören

Madde 231..Çocuğun soybağını değiştirme

Madde 232..Kötü muamele

Madde 233..Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

Madde 234..Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında)

ONBEŞİNCİ CEZA DAİRESİ

Madde 151&S230;Mala zarar verme,

Madde 152..Mala zarar vermenin nitelikli halleri,

Madde 153..İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,

Madde 155..Güveni kötüye kullanma,

Madde 156..Bedelsiz senedi kullanma,

Madde 157..Dolandırıcılık,

Madde 158..Nitelikli dolandırıcılık,

Madde 159..Daha az cezayı gerektiren hal,

Madde 161..Hileli iflas,

Madde 162..Taksirli iflas,

Madde 164..Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi,

Madde 166..Bilgi vermeme,

Madde 167, 168, 169..Ortak hükümler,

5941 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan işler (3167 sayılı Yasa 1/4 oranında)

III- 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. ve 58. maddeleri uyarınca kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına, bunu müteakip kararın bir örneğinin tüm mahkemelere duyurulmak üzere Adalet Bakanlığına; bilgi ve gereği için Yargıtay Daire Başkanlıklarına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına; Yargıtay Kararları Dergisinde yayımlanması için Yayın İşleri Müdürlüğüne; Barolara ve Avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına gönderilmesine;

09/02/2012 tarihinde karar verildi.

 

Resmi Gazete'nin ilgili sayısına ulaşmak için tıklayınız