YÜRÜTME DURDURULDU

17639

Türkiye Barolar Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından, Bölge Adliye Mahkemelerinde vekaletname veya görevlendirme yazısı ibraz eden vekiller ve müdafilerin dava dosyasından kayıt ve belge almalarını "daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi" şartına bağlayan "Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin" (06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazete) 100. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "daire başkanı veya görevlendireceği üyenin onay vermesi halinde" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.

Ek: Danıştay 10. Dairesinin 2016/1446E. sayılı YD kararı