Açıklama

10436
A
Ankara Barosu Başkanlığı tarafından 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in iptali talebi ile Birliğimiz aleyhine dava açıldığı öğrenilmiş olmakla aşağıdaki zorunlu açıklamanın yapılması gerekmiştir :

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44/B maddesi uyarınca Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabileceklerine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden izin belgesi alma mecburiyetinde iken; 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununu yürürlükten kaldıran 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu hükümleri uyarınca kuruluş izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin 7/1-e maddesinde “Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca yabacı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi” hükmü yer almakta idi.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde artık Hazine Müsteşarlığının yabancı avukatlık ortaklıkları için böyle bir izin belgesi vermesi hukuken mümkün bulunmamaktadır.  

Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıklarının Yabancı Sermayeyi Teşvik mevzuatına uygun kurulması gerekmekte olup 1136 sayılı Avukatlık Kanunun da atıf yaptığı Yabancı Sermayeyi Teşvik Mevzuatı kapsamında yapılan değişikliklerin yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 44/B maddesi gereğince Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğine de uyarlanması zorunlu olmakla İstanbul Barosu Başkanlığı’nın konuya ilişkin talebi üzerine Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği’nin 7/1-e maddesi yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca yabancı avukatlık ortaklıklarının irtibat bürosu açma imkanları bulunmadığı gibi Ankara Barosu Başkanlığı tarafından açılan dava dilekçesinde ileri sürülen 4875 sayılı Kanunun 3/h maddesinde belirtilen “İrtibat Bürolarının” yabancı avukatlık ortaklıkları için uygulanması da mümkün bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; Ankara Barosu Başkanlığı’nın dava dilekçesinde gerek “irtibat bürosu” gerekse de diğer tüm hususlara ilişkin ileri sürdüğü iddiaların dava konusu Yönetmelik değişikliği ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.


Ekler:    1.Ankara Barosu Başkanlığı tarafından internet sitelerinde yayımlanan dava dilekçesi
              2.İstanbul Barosu Başkanlığı’nın 11.01.2011 tarih ve 41 A.B. sayılı yazısı