Duyuru 2015/76

9864
A

Ankara 17.08.2015
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2015/76

İlgi: 01.07.2013 günlü 2013/50 sayılı duyurumuz.

İlgi duyurumuzda Müdafiinin kollukta bulunan soruşturma dosyasını inceleyebilmesi için yetkili Cumhuriyet Savcısının yazılı emri gerektiğini düzenleyen 22.06.2005 tarih 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 22.maddesinin birinci fıkrasının iptali istemiyle Birliğimiz tarafından açılan davada Danıştay 10.Dairesi’nin iptal kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı ile onandığı belirtilmişti.

Sözü edilen yargı kararı hakkında Adalet Bakanlığı tarafından başvurulan karar düzeltme yolu sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ekte bir örneği gönderilen 11.02.2015 tarih E.2013/3290, K.2015/354 sayılı kararıyla karar düzeltme isteminin reddine karar vermiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

 

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki: 1